Валентин Колев 

 

Доц. д-р инж. Валентин Колев е доцент по “Техника на високите напрежения” шифър на научната специалност 02.06.11.  в катедра Електроенергетика към Технически Университет- София. Неговата дисертация е “Самовъзбуждане на втори хармоник в електропроводи СВН”. Професионалните му интереси са в областта на Техниката на високите напрежения, проектиране, пускане и въвеждане в експлоатация на ВЕИ,  либерализираните електроенергийни пазари и менджмънта.

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Валентин Генов Колев

Служ. телефон:

02 965 2551

Е- поща:

vkolev@tu-sofia.bg

Лична страница:

http://www.tu-sofia.bg/Bul/faculties/ef/VKolev/index.htm

   

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 1990

Техника на високите напрежения, ЕФ,  ТУ- София, България

от 1992 до 1996

Техника на безопасност, ЕФ,  ТУ- София, България

от 1994 до 1996

Електротехнически материали, ЕФ,  ТУ- София, България

от 2000

Координация и диагностика на електрическата изолация, ЕФ, ТУ- София, България

от 2005

Икономика, ЕФ, ТУ- София, България

   
   

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

·   "Оценка на пренапреженията при комутиране на кондензаторни батерии 110 кV"

 

 ·  “Анализ на състоянието на системните трансформатори в електроенергийната система на РБългария”

 

·   “Осъвременяване на концепцията за развитие на мрежата 110 кV в електроенергийната система на България”

 

·   "Пускови изпитвания на електропренасяне 750 кV"

 

·   “Диагностика на електрическата изолация на въртящи се електрически машини чрез измерване на частични разряди”

 

·   “Координация на изолацията на системните подстанции в електроенергийната система на РБългария”

 

·   “Изследване и моделиране на комутационни пренапрежение в мрежи средно, високо и свръхвисоко напрежение”

 

·   “Проучване на възможностите за присъединяване на ТЕЦ “МИ-3” към електроенергийната система на РТурция”

  ·   “Влияние на мощни централизирани ВЕИ върху електроенергийната система на РБългария”

 

 

   

ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 

"Устройство за регистриране на пренапрежения"

"Устройство за измерване на частични разряди"

"Анализ на състоянието на изолацията на силови кабели 6 кV в НЕФТОХИМ Бургас"

"Анализ на състоянието на изолацията на асинхронни  двигатели 6 кV в ТЕЦ "Бобов дол"

"Откриване на междунавивкови к.с. в роторната намотка  на ТГ на 5-ти блок на ТЕЦ "НЕФТОХИМ"

"Диагностика на силови трансформатори в АЕЦ"

“Изработка на уредба за получаване на високо променливо напрежение”

“Проектиране, пуск и въвеждане в експлоатация на вятърен електроенергиен парк 35 MW

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

 

"Проектиране и ремонт на ОРУ 110 кV в п/ст "Медет"

"Проектиране, монтаж и пуско-наладка на вторична комутация на КРУ 6 kV за захранване на СН на блок No.3 в ТЕЦ "Бобов дол"

"Проектиране на вторична комутация на КРУ 6 kV за захранване на СН на блок No.4, 5 и 6 в ТЕЦ "Варна"

"Проектиране на вторична комутация на КРУ 6 kV за захранване на СН на блок No.3 и 4 в АЕЦ “Козлодуй"

“Проектиране на лаборатория по “Техника на високите напрежения” в ТУ-София, филиал Пловдив”

“Проектиране доставка и въвеждане в експлоатация на честотни управления за задвижване на циркулационни и питателни помпи в ТЕЦ “Варна” ЕАД

 

 

   

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

 

Член на Висш експертен съвет по преструктуриране на НЕК през 2000 г.

Консултант на ДКЕР по издаване на лицензии;

Консултант на Черноморски енергиен център по управление на качеството на търговската услуга доставка на ел.енергия;

Консултант на OVM ECH Институционално изграждане на държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР);

Член на Американската асоциация на енергийните инженери;

Сертифициран енергиен мениджър от Американската асоциация на енергийните инженери;

Секретар на “Българска Национална Енергийна Агенция”.

Консултант на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране относно качество на електроснабдяването.

   

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

от      1997

ДОЦЕНТ по научната специалност “Техника на високите напрежения”, шифър 02.06.11

1991

Научна степен "Доктор"; тема "Самовъзбуждане на втори хармоник в електропроводи СВН"

1990

ТУ-София, Главен асистент в кат. Ел.мрежи и системи

1984 - 1990

НИППИЕС “Енергопроект”, Научен сътрудник в секция “Електрически съоръжения и ТВН”

1979 - 1984

Висше образование във ВМЕИ, гр. София по специалност “Електроенергетика”, с квалификация електроинженер

   

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

виж списъка...

 

 

   

ЕЗИЦИ

 

Английски, Български

 

Руски- основни познания

 

 

   

ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1984 до 1990

НИПИЕС “Енергопроект”

   

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

Факултетен съвет на Електротехнически Факултет

 

Член на Факултетният Съвет на Електротехнически Факултет 

 

 

 

 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

 

Четене, Фотография

 

 

     

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории