научна дисциплина
ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции:доц. д-р инж. Валентин Колев
Водещ семинарни упражнения: ас. инж. Данаил Дачев

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 33 “Техника на високите напрежения”
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електротехника”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Лекции седмично - 1,5
Лабораторни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Целта на курса е да се запознаят студентите с основните въпроси по техника на високите напрежения, които ще им бъдат необходими за специалните курсове, свързани с конструирането и производството на електрически машини и апарати за високо напрежение. Разглежда се механизмът и закономерностите, на които се подчинява разрядът в газови и течни диелектрици и пробивът в твърди и комбинирани изолации, влиянието на формата на полето, налягането, температурата, времето и др. фактори върху разрядните и пробивните напрежения. Включени са въпросите за коронирането и радиосмущенията от корониране. По-детайлно са представени проблемите свързани с възникването, развитието и измерването на частични разряди в изолациите, както и влиянието им върху качеството на изолациите и допустимите им стойности. Разглеждат се волт-секундните характеристики и методите за координация на изолацията между елементите на едно съоръжение. Накратко са включени въпросите за трайните пренапрежения и някои комутационни пренапрежения, достигащи високи стойности. Разглеждат се атмосферните пренапрежения и въздействието им върху електрическите машини и апарати. Поставени са принципите на действие и оразмеряване на мълниезащитата. Описват се основните принципи на защита от пренапрежения, като основно внимание е отделено на вентилните отводи (с искрови и без искрови междини) - конструкция, действие и специално внимание на вентилните отводи за електрически машини. Разглеждат се основните методи и принципи на заводските изпитвания на изолациите на електрическите машини и апарати.
Извънаудиторната заетост на студентите е свързана с подготовка на реферати по изучаваните проблеми включени в съдържанието на учебната програма, проучване на съвременните тенденции и развитие на науката в областта на Техниката на високите напрежения.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Георгиев М., Техника на високите напрежения, Печатна база ВМЕИ, 1990
3.1.2. Генов Л., Техника на високите напрежения в електроенергийните системи, Техника, 1979 г.
3.1.3. Вълчев М., Георгиев М., Дюстабанов Г., Тодорова А., под ред на П.Тошев, Техника на високите напрежения, Техника, 1980
3.1.4. Георгиев М. и др., Ръководство по техника на високите напрежения, Техника, 1992 г.
3.2. Допълнителна
3.2.1. Каталози на фирми, статии и доклади