научна дисциплина
КООРДИНАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИЗОЛАЦИЯВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекци
и: доц. д-р инж. Валентин КОЛЕВ
Водещ семинарни упражнения: ас. инж. Данаил Дачев


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 10 “Координация и диагностика на електрическата изолация”
за образователна – квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. АНОТАЦИЯ
Целта на курса е да се запознаят студентите по-задълбочено с основите на теорията и проблемите свързани с координацията на изолацията на електрическите съоръжения в електрическите системи. Класифицирани са различните видове напрежения и пренапрежения, които се появяват и установяват в системите средно, високо и свръхвисоко напрежение. Подробно са разгледани видовете изпитвателни напрежения, както и уредбите за получаване на различни по форма в съответствие с нашите и международни стандарти напрежения. Специално внимание е обърнато на измерването и регистрирането на различните видове напрежения в експлоатационни условия. Разгледан е метод за изчисляване на комутационни пренапрежения на базата на метода с пространство на състоянията.
Диференцирано се разглеждат характеристиките на двата вида изолации - самовъзстановяваща се и несамовъзстановяваща се от гледна точка на координацията на изолацията. Подробно са изложени средствата за защита от пренапрежения, техният избор и характеристики.
Систематизирани са електрическите характеристики на различните изолационни конструкции - електропроводни изолатори и изолаторни вериги. Показани са нормираните изолационни нива в съответствие с наши и чужди стандартизационни документи на електрическите съоръжения за високо напрежение - електрически апарати, трансформатори, открити електропроводи, кабели и др. Разделът завършва с принципите и подходите на координация на изолацията.
В раздела диагностика на електрическата изолация студентите се запознават с основните принципи на диагностика на електрическите изолации на съоръжения за високо напрежение. Основно внимание е отделено на оценка на степента на стареенето на различните видове изолации в процеса на експлоатация под действието на температурата, влагата, замърсяване, частични разряди и др. Предотвратяването на аварии в съоръженията за високо напрежение може да се реализира с комплекс от неразрушаващи изпитвания на характеристиките на електрическата им изолация. В курса се разглеждат въпросите свързани с избора на комплекс от неразрушаващи методи за оценка на състоянието на изолационните конструкции. Дават се принципите на анализ на резултатите от изпитванията за оценка на степента на остаряване на електрическата изолация и определяне на мястото на дефектите. Разглеждат се и съвременни методи и устройства за провеждане на изпитванията.

3. ЛИТЕРАТУРА
3.1. Основна
3.1.1. Георгиев М., Техника на високите напрежения, Печатна база ВМЕИ, 1990
3.1.2. Генов Л., Техника на високите напрежения в електроенергийните системи, Техника, 1979 г.
3.1.3. Вълчев М., Георгиев М., Дюстабанов Г., Тодорова А., под ред на П.Тошев, Техника на високите напрежения, Техника, 1980
3.1.4. Георгиев М. и др., Ръководство по техника на високите напрежения, Техника, 1992 г.
3.2. Допълнителна
3.2.1. Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения.
3.2.2. Шваб А., Измерения на высоком напряжении, Энергоатомиздат, 1983 г.
3.2.3. Базуткин В. и др., Лабораторные работы по технике высоких напряжений, Энергоиздат, 1982 г.
3.2.4. ”Оразмеряване, изпитване и монтаж на металноокисни вентилни отводи, ABB Marketing (Eastern Europe) Ltd. – Bulgaria
3.2.5. IEC 71-2 1993