ЗА КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Катедра Електроенергетика, Електротехнически Факултет, Технически Университет София, блок 12, ТУ-София

   През 1946 година е създадена катедра “Приложна електротехника” с ръководител проф. инж. Нанчо Стефанов Нанчев към отдела по електроинженерство на Машинно-електротехнологичния факултет на Висшето техническо училище- София. Две години по-късно катедрата е преименувана в катедра “Електрически централи, мрежи и системи” с ръководител проф. инж. Нанчо Стефанов Нанчев. През 1964 година, тази катедра се разделя на две катедри: “Електрически мрежи и системи” с ръководител проф. инж. Нанчо Нанчев и катедра “Електрически централи” с ръководител проф. инж. Коцо Аврамов Христов. През 1997 г. с решение на Академичния съвет на ТУ-София /протокол № 1/ 23.09.1997 год. катедрите “Електрически централи” и “Електрически мрежи и системи” се обединяват в катедра “Електроенергетика” с ръководител проф. д-р инж. Петко Петров Нотов.

Вътрешен изглед от сградата на Катедра Електроенергетика, Електротехнически Факултет, Технически Университет София, блок 12, ТУ-София   Това е една от началните катедри на висшето електроинженерно образование в България. Катедрата разполага с официално одобрени и заверени, учебни планове (за степен “бакалавър” и за степен магистър) и учебни програми по всички дисциплини, водени от катедрата, както и конспекти по тях. Катедрата разполага с пълен комплект актуална учебна документация (включително списъци на студентите, дипломантите, специализантите), както и архив от такава документация за изминалите 20 години (включително, дипломни и дисертационни работи, защитени пред катедрата, оценки на положени изпити в катедрата и др.).

   Преподавателите от катедрата са признати и водещи специалисти в различните направления на електроенергетиката: перспективно планиране на развитието на ЕЕС; автоматизацията на ЕЕС; установените и преходните режими в ЕЕС; проектирането и експлоатацията на електрическите централи; електрически мрежи и системи; електротехнически материали и техниката на високите напрежения; техническа безопасност и инженерна екология в енергетиката; икономиката на енергетиката). Същите са и автори на учебници, справочници и други пособия, които се използуват от студентите по електроенергетика във всички ВТУЗ, както и от инженерите и техниците в системата на НЕК и от електроинженерите в индустрията и транспорта. Те са автори на методи, програмно осигуряване, проекти от национално значение и авторски свидетелства в областта на електроенергийната техника.

  Специалисти инженери по електроенергетика (електрически централи и подстанции, електрически мрежи, електроенергийни системи /ЕЕС/ - перспективно планиране, проектиране, автоматизация, техническо управление на режимите на ЕЕС, управление и икономика на енергетиката) се подготвят в продължение на повече от 50 години. Натрупан е значителен опит; създадени са авторитет и традиции.


Вътрешен изглед от сградата на Катедра Електроенергетика, Електротехнически Факултет, Технически Университет София, блок 12, ТУ-София   Катедра "Електроенергетика" заедно с другите катедри към "Електротехнически факултет" са разположени в най-модерната сграда в рамките на ТУ-София - блок 12. Сградата е открита през 2000г. и осигурява максимални удобства и комфорт на обучаващи се и преподаватели.

Насърчителните резултати в обучението на докторанти от България и от други страни на света в катедра “Електроенергетика” до сега, достатъчния брой хабилитирани преподаватели в момента, наличието на необходимата материална база и трайният интерес към докторантури в областта на енергетиката показват, че обучението на докторанти по електроенергетика в катедра “Електроенергетика” при ТУ-София е необходимо и ще има добро бъдеще. То гарантира възпроизводството на учени, работещи в тази толкова важна за обществото област и е важна предпоставка за приобщаването на България към световната наука и глобалната световна икономика.

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории