СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА доц. д-р ПЕТЪР НАКОВ

1.    Наков, П., Колев В., К.Рангелов, К.Матеев, Защита на съоръжения с апаратура от атмосферни и комутационни пренапрежения в мрежи ниско напрежение, Осветителни системи, ABC Техника,  2001

2.    V. Kolev, P. Nakov, A. Asenov, K. Mateev, Ch. Kolev, Control Of Ciirculation Pumps With Variabe Frequency Drives (VFD) in TPP Varna, ENERGIEN FORUM 2005

3.    V. Kolev, P. Nakov, K. Mateev, O. Bekriev, Application of Variabe Frequency Drives (VFD) With Large Asynchronous Motors 6 kV, ENERGIEN FORUM 2005

4.    Наков П., В. Колев, Хр. Колев, В. Филипов, Оценка състоянието на електрическата изолация на съоръжениячрез измерване на амплитудите на частични разряди, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2005

5.    Колев В., П. Наков, Хр. Колев, Информационна база данни за съхранение и обработка на резултати от физико-химически и газ-хроматографски анализ на трансформаторно масло, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

6.  Наков П., В. Колев, Методи за интерпретация на резултатите от газхроматографския анализ на течната изолация на силови трансформатори, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

7.  Наков П., В. Колев, Разряди в част от изолационна верига, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

8.  Наков П., В. Колев, К. Матеев, Определяне на мястото на частични разряди в силови кабели, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

9.  Велинов А., П. Наков, В. Колев, Ферорезонансни пренапрежения в индустриални мрежи средно напрежение, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

10.  Велинов А., П. Наков, В. Колев, Комутационни пренапрежения в индустриални мрежи средно напрежение, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

11.  Kolev V., P.Nakov, K.Mateev, Economic and Technical Benefits from the Application of Variable Frequency Drives (VFDs) on Boler Main Water Feed Pumps in Thermal Power Plants, "ENERGY TEC 2006" 23-26 NOVEMBER 2006, ATHENS, GREECE

12. Наков П., В. Колев, Диагностика на електрическата изолация чрез контрол на характеристиките на частичните разряди на електротехническите съоръжения, Енергиен форум 97, Конференция с международно участие, 1997, Варна.

13. Kolev, V., Nakov P, Izmervane na Komutacionite Prenaprevenia pri Izkliuchvane na Razediniteli v ORU TEC Bobov dol, Godishnik na TU Sofia, tom 49, 1997. (in Bulgaria)

14. Kolev, V., Nakov, P. Detection and Location of Incipient Foults in Power Transformers, New Trends in Automation of Energetic Processes `98, Zlin, Czech Republic, 19-20 May 1998

15. Nakov, P., Kolev, V., Kostov, N., Savov, P. On-line Automated Monitoring System for Measurement of Partial Discharges in Power Cables, New Trends in Automation of Energetic Processes `98, Zlin, Czech Republic, 19-20 May 1998

16. Ivanov, I., Nakov, P., Kolev, V. Reliability of Power Cables for Electro-Filters in The Ferrous Metallurgy and Possibilities for Its Improvement, New Trends in Automation of Energetic Processes `98, Zlin, Czech Republic, 19-20 May 1998

17. Nakov P., Kolev V., R.Papazian, Increasing the Precision of Partial Discharge (PD) Measurement in Operetional Conditions” NORD-IS 99, June 14-16, 1999

18. Kolev V, Nakov P, R.Papazian, “Evaluating the State of Power Cable Insulating Using Time Dmain Reflectometry (TDR) Technique”, NORD-IS 99, June 14-16, 1999

19. Nakov, P. V.Kolev, K.Rangelov, R.Papazian. Propagation of electromagnetic waves caused by partial discharge (PD) in the stator winding of rotation electrical machines, ELMA’99, 1999

20. Наков, П., Колев В., К.Рангелов, К.Матеев, Защита на съоръжения с апаратура от атмосферни и комутационни пренапрежения в мрежи ниско напрежение, Осветителни системи, ABC

21 Papazian, Nakov, Propagation of electromagnetic waves in power cables. NORD-IS 01, June 12-14, 2001

обратно към биографията на доц. д-р П. Наков...

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории