Мария Маринова Кънева-Цочева  

Дипл. инж., маг. електроинженер Мария Кънева-Цочева  е доцент при  катедра “Електроенергетика” в Електротехнически факултет  към Технически Университет- София. Преподава в Електротехнически факултет, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет за френско обучение по електроинженерство. Доцент е по “Електрически централи и подстанции (Оптимизация в електроенергийната система”. Дисертацията  й е свързана с изследване на изменението на величините характеризиращи сложна повреда  в електроенергийната система. Професионалните й интереси са в областта на оптималното управление и развитие  на електроенергийните системи, либерализираните електроенергийни пазари и менджмънта.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Мария Маринова Кънева-Цочева

Рожденна дата

12 ноември, 1948 г. 

Месторождение:

гр.София, България

Гражданство:

Българско

Служ. телефон:

02 965 2097

Е- поща:

mkaneva@tu-sofia.bg

Лична страница:

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 1971 - 1972

Преходни процеси, Електрическа част на електрически централи и Релейна защита –упражнения, ЕФ, ТУ- София, България

от 1972 - 1992

Икономика, организация и управление на електроенергийната система - упражнения, ЕФ, ТУ- София, България

от 1982 до сега

Оптимизация в електроенергетиката – упражнения и лекции, ЕФ, ТУ- София, България

от 1997 до сега

Електроенергийни системи (Systèmes éléctroenergetiques) лекции и упражнения, ФОЕ, ТУ-София, България

от 1998 до сега

Електрически централи и мрежи (Centrales et réseaux electriques) – лекции и упражнения, ФОЕ, ТУ-София, България

От 1999 до сега

Планиране и управление на ЕЕС (Planification et gestion des SE) – лекции и упражнения, ФОЕ, ТУ-София, България

 От 2000 до сега

 Мениджмънт на електроенергийната система (Electric Power System Management) – лекции и упражнения, ФАИО, ТУ-София, България

От 2001 до сега

Мениджмънт на електроенергийната система– лекции и упражнения, ЕФ, ТУ-София, България

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

Оптимално управление на електроенергийната система (ЕЕС)

 

• Управление на потреблението от страна на ЕЕС (DSM)

 

Оптимизация в съвременните условия на дерегулирана ЕЕС

 

• Експертни системи в помощ на управлението на ЕЕС

 

Икономически анализи в ЕЕС

 

• Мениджмънт в условията на либерализиран електроенергиен пазар

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

от       1992

редовен доцент в Електротехнически факултет на Технически Университет- София, България.

1966 - 1971

Магистърска степен по електроинженерство, ЕФ, ТУ- София,България.

1964- 1971

Математическа паралелка в 1-ва гимназия, София, България

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

1. Kaneva M., Problems of Education in Electric Power System Management related to its Deregulation (Проблеми на обучението по мениджмънт на електроенергийните системи, свързани с дерегулацията), доклад на международната конференция “Предизвикателствата за висшето образование и изследванията през 21-ви век”, Май 22-24, 2003 г.

 

2.                  Кънева М., Проблеми на оптимизацията в електроенергийната система, породени от дерегулацията, доклад на Енергиен форум 2003, юни, 2003г.

 

3.                  Кънева-Цочева М., Проблеми на висшето образование по електроенергетика, Научна конференция по Енергетика, Международен изложбен център – София, юни 2005 г.

 

4.                  Kaneva M., Some Aspects of the Use of the Expert Systems in Electric Power Systems, (Някои аспекти на използването на Експертни Системи в електроенергийните системи), Proceedings of the third international conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, June 1-3, 2005, Sozopol, Bulgaria

 

5.                  Petkanchen L. M.Kaneva, Impact of the Deregulation of the Electric Power Systems on its Optimal Operation, XI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2005, 15-16 September 2005, Sofia, Bulgaria.

 

 6. Стоилов Д. М.Кънева, Д. Ваковски, Математически модел за оптимално разпределяне на планираните престои на кондензационните агрегати в условия на дефицит, сп.Енергетика, 2007

 

 

ЕЗИЦИ

 

Български, Английски, Руски, Френски – писмено и говоримо

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

 

от 2001 до сега

Член на Факултетният Съвет на Електротехнически Факултет – ТУ-София

от 1995 до 2004

 Член на Факултетният Съвет на Стопански факултет – ТУ-София

1999  до сега

Член на Факултетният Съвет на Факултет за френско обучение по електроинженерство– ТУ-София

1999 до сега

Член на Съюз на учените в България

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории