научна дисциплина
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р Димо Стоилов
Водещи упражнения: доц. д-р инж. Рад Станев , ас. инж. Никола Николов

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 34 “Електрически мрежи и системи ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 3
Семинарни упражнения седмично - 1
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Kурсов проект - да
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Целта на учебната дисциплина “Електрически мрежи и системи” е да даде на студентите теоретични познания за определяне на режимните параметри на електрическите мрежи. Освен това тя дава и необходимата практическа подготовка по въпросите на преноса, разпределението и потреблението на електрическа енергия, необходими за бъдещата им практика при проектирането, експлоатацията и управлението на електрическите мрежи и електроенергийни системи.
В дисциплината са обхванати въпроси от определяне на параметрите на заместващите схеми на електрическите мрежи, изследване на установените режими на работа, принципите и техническите средства за регулиране на честотата и напрежението, електрически мрежи за свръхвисоко напрежение, изчисляване на установените режими на сложнозатворени електрически мрежи и системи със съвременни математични методи и изчислителни средства.
На основата на теоретичните познания, придобити в лекции се формират приложни умения в семинарни и лабораторни упражнения и разработването на курсов проект на електрическа мрежа на реални обекти в страната.
Обучението по дисциплината се извършва в V семестър и е свързана с изучаваните преди това фундаментални и общотехнически и специални дисциплини.
В извън аудиторната подготовка студентите работят по усвояване на изнесения в лекциите учебен материал. С решаване на допълнителни задачи затвърдяват познанията си по задачите от семинарните упражнения. Те се подготвят за лабораторните упражнения и извършват проектирането на курсовия проект.

3. Литература
3.1.Основна
1. Николов Д. Електрически мрежи и системи, Техника, 1995
2. Влъчков П. М. Електрически мрежи и системи, ч.I, Техника, 1989
3. Влъчков П. М. Електрически мрежи и системи, ч.II, Техника, 1990
4. Веников В.А. и др. Електрические системи, т.2, 3, 4, Енергия, 1972,
74, 82, 84.
5. Генков Н., К.Янев, В. Захариев, Д. Николов, М. Боцов.
Ръководство за проектиране по ел. мрежи и системи, Техника, 1993

3.2.Допълнителна
1. Буслова Н. В. и др. Електрические системи и сети, Вища школа, 1986
3. Захариев В., Генков Н, Електрически мрежи, 1999
4. Янев К., Режими на електроенергийните системи, ТУ-София,1999.