Рад Станев 

 

д-р инж., магистър по стопанско управление Рад Станев е доцент в катедра Електроенергетика към Технически Университет- София. Неговата дисертация е свързана с изследване на устойчивостта по напрежение в електроенергийната система. Професионалните му интереси са в областта на анализа и управлението на електроенергийните системи, либерализираните електроенергийни пазари, менджмънта и възобновяемите енергийни източници.

Рад Станев

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Рад Христов Станев

Служ. телефон:

02 965 21 03

Е- поща:

rstanev@tu-sofia.bg

   

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 2008 Електрически мрежи и системи, ЕФ, ТУ- София, България

от 2007

Мениджмънт на електроенергийните системи, ФАИО,  ТУ- София, България

от 2005

Устойчивост на електроенергийните системи, ЕФ, ТУ- София, България

от 2005

Преходни процеси в електроенергийните системи, ЕФ, ТУ- София, България

   

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

 Устойчивост по напрежение на електроенергийната система (ЕЕС)

 

 Моделиране и анализ на ЕЕС

 

 Управление на ЕЕС

 

 Присъединяване на децентрализирани източици на електроенергия към ЕЕС

 

 Икономически анализ на ЕЕС

 

 Електроенергиен мениджмънт в условията на либерализиран електроенергиен пазар

   Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ): вятърни и фотоволтаични централи
   

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

от 2010 доктор по научна специалност 02.06.06 "Електрически мрежи и системи"
Тема на дисертацята: "Изследване на устойчивостта по напрежение на ЕЕС"

2005 -2009

редовен докторант в Електротехнически факултет на Технически Университет- София, България.

2003 - 2006

Магистърска степен по Betriebswirtschaftslehre (Стопанско Управление), Факултет за Германско Инженерно Обучение и Промишлен Мениджмънт, ТУ- София, FOM Essen.

2003 - 2005

Магистърска степен по "Електроенергетика и електрообзаведане" в Електротехнически Факултет  на ТУ- София, България 

1999 - 2003

Бакалавърска степен по "Електроенергетика и електрообзаведане" в Електротехнически Факултет на ТУ- София, България 

1994 - 1999

Гиманзия с преподаване на западни езици „З. Стоянов”, Сливен

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

1.  “Power system voltage stability- analysis, computing and results”, Notov, P., R. Stanev, Publications of Bulgarian Scientists Union, Vol. 6, 2003

 

2. “Voltage stability- essence, methodology and analysis”, Notov, P., R. Stanev, ELMA International Conference, 2005

 

3. “Voltage stability static analysis of distribution networks”, Stanev, R., P. Notov, ELMA International Conference, 2005

 

4. “Voltage stability- essence, methodology and analysis” ”, Notov, P., R. Stanev, Energetika Journal, No. 4, 2006

 

5. “Mathematical modelling of ULTC for voltage stability analysis, R. Stanev, Energetika Journal, No. 4, 2007

 

 

 

 

УМЕНИЯ

 

Комуникационни, преподавателски, изследователски и консултантски умения. Математическо и компютърно моделиране на задачи от областта на електроенергетиката, икономиката и бизнес логиката.  Развой и използване на софтуерни приложения за анализ на електроенергийната система.

Компютърни умения:

Windows, MS Office, Internet, Matlab, SQL, C#, Mathcad, Autocad, Adobe Photoshop, PSLF

 

Свидетелство за управление на МПС

категория B

 

 

 

 

ЕЗИЦИ

 

Немски, Английски, Български

 

Руски- основни познания

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2014

доцент по Електрически мрежи и системи към катедра Електроенергетика при ТУ- София

2011-2014

главен асистент по Електрически мрежи и системи към катедра Електроенергетика при ТУ- София

2008-2011

асистент по Електрически мрежи и системи към катедра Електроенергетика при ТУ- София

2006-2008

"IBIS Systems", Отдел "Бизнес Разработки"

2006

"EVN България", Отдел "Контролинг"

2004

"Национална Електрическа Компания", Централно Диспечерско Управление, Отдел "Електрически Режими"

2002

"Електроразпределение София- Област", Отдел "Релейна Защита"

   

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

 

2006-2009

Член на Факултетен Съвет на Електротехнически Факултет 

 

 

EESTEC

2003

Член на Европейската Асоциация не Студентите по Електроинженерство (EESTEC)

2004- 2005

Заместник- председател по вътрешните отношения на EESTEC LC- София

 

 

 
  Член на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране (КИИП)
   
  Член на Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
   

2005

Член на организационният комитет на 5 th Balkan Power Conference (BPC)

 

 

 

 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

 

Ски, Тенис, Четене, Фотография, Подводен риболов, Пейнтбол.