научна дисциплина
ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ


ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: проф. д-р инж Петко Нотов
Водещ семинарни упражнения: доц. д-р инж. Рад Станев

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 8 “Преходни процеси в електроенергийните системи”
за образователна – квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

 

1.ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1
Лабораторни упражнения седмично - 1
Курсова работа седмично - 1
Форма на контрол - Изпит

 

2. АНОТАЦИЯ
Курсът има за цел да запознае студентите с методологията на пресмятане на преходните процеси в електроенергийната система ЕЕС, които се развиват при промяна на състоянието на системата. Особено внимание е отделено на практическото решаване на конкретни задачи. Разгледани са последователно: математическия апарат за изчисляване на параметрите по време на преходни процеси; особеностите при решаване на задачите в обекти с разпределени параметри; принципите на моделиране на елементи от електроенергийната система. В продължение се разглеждат основните начини на регулиране на параметрите на ЕЕС, честота и напрежение. Разгледани са и особеностите свързани с устойчивостта, статична и динамична.


3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Нотов П., Преходни процеси в електроенергийните системи, I-част, Техника, С., 1992
3.1.2. Нотов П., К. Герасимов, Ръководство за решаване на задачи по преходни процеси, Техника,С., 1990
3.2. Допълнителна
3.2.1. Нотов П., Преходни процеси в електроенергийните системи, Печатна база ,ТУ-София, 1997