Петко Нотов 

 

 

 

Проф. д-р инж. Петко Петров Нотов е дългогодишен преподавател в катедра Електроенергетика към Технически Университет- София. Професионалните му интереси са в областта на електроенергетиката- перспективно развитие на ЕЕС, управление на установени и преходни режими в ЕЕС, устойчивост и автоматизация на ЕЕС, мрежи, централи и електроснабдяване.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Петко Петров Нотов

Служ. телефон:

02 965 20 91

Е- поща:

pnotov@tu-sofia.bg

Лична страница:

 

 

 

   

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  Устойчивост на електроенергийните системи, ЕФ, ТУ- София, България
 

Преходни процеси в електроенергийните системи, ЕФ, ТУ- София, България

   
   

 

 
   

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

електроенергетика – перспективно развитие на ЕЕС

 

управление на режимите на ЕЕС – установени, преходни;

 

устойчивост и автоматизация на ЕЕС

 

мрежи, централи, електроснабдяване

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1986 хабилитационен труд за професура

1965 г.

защитава докторска дисертация;

1962-1965 г.

аспирант по научната специалност 02.06.02 “Електрически мрежи и системи” 

1953-1959 г.

завършва ВМЕИ – София, специалност “Електрически централи, мрежи и системи 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 1973 (три) месеца

 в Ленинградския политехнически институт, СССР; тема на специализацията: “Колебания на напрежението в електрическите мрежи от ударни и бързопроменливи товари”

 1976-1977 (девет месеца)

 в ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Direction des étude et recherches, Paris; тема на специализацията; “Устойчивост и управление на режимите в ЕЕС”

   
   

РЪКОВОДИТЕЛ НА УСПЕШНО ЗАЩИТИЛИ ДОКТОРАНТИ

1. Зумбийн Ценджав (Монголия), редовна докторантура
Тема: "Определяне на граничните по устойчивост режими на ЕЕС при наличие на дълги електропренасяния", 1978 г.
2. Крум Костов Герасимов (ВМЕИ-Варна), задочна докторантура
Тема: "Честотен метод за изследване на колебателната устойчивост на сложни ЕЕС", 1983г.
3. Кирил Петков Илчев (НЕК), задочна докторантура
Тема: "Ускорено изследване на динамичната устойчивост на сложна електроенергийна система (по прекия метод на Ляпунов)", 1983г.
4. Драган Младенов Митев (НИПИЕС- Енергопроект), задочна докторантура
Тема: "Синтез и реализация на системи за автоматично управление на електроенергийна система", 1984г.
5. Кирил Делчев Тагаров, задочна докторантура (НИПИЕС- Енергопроект)
Тема: "Изчисляване на електрическите величини в електроенергийната система във времето на електромеханични преходни процеси при сложни повреди", 1986г.
6. Имад Хуре (Сирия), редовна докторантура
Тема: "Структурни модели за изследване на електромеханични преходни процеси в системата на собствените нужди на термичните електрически централи", 1992 г.
7. Рад Христов Станев (ТУ- София, катедра Електроенергетика), редовна докторантура
Тема: "Изследване на устойчивостта по напрежение на сложна електроенергийна система", 2010г.
 
 
 

ПО ВАЖНИ РАЗРАБОТКИ В ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

 А) НИР :

1. Договор No ТУ/99 с Националната Електрическа Компания (НЕК) – ЕАД, 1999-2000 г., “Моделиране, управление и приложение на силови полупроводникови управляеми устройства (FACTS) в електроенергетиката и ЕЕС на България. Колектив с ръководител проф. П. Нотов
2. Договор No ХО-255 с НЕК-ЕАД, 2001 г., “Разработване на научна методика и програмно осигуряване за определяне на целесъобразните настройки на системите за автоматични регулиране на възбуждането (АРВ), включително и на системните стабилизатори (PSS) в електрическите централи на Република България. Колектив с ръководител проф. П.Нотов
3. Договор No ГД-14/2003 г. с Електроразпределение – Столично ЕАД, София “Хармонизация на Европейски стандарти, третиращи буквени и графични означения на елементите на преносните и разпределителните електрически мрежи, както и на тези на схемите и на съоръженията в електрическите подстанции и трафопостовете”. Договор на проф. П. Нотов
4. Договор No ГД-4/2004 с Електроразпределение – Столично ЕАД, София, “Разработка на научна методика за мониторинг на качеството на електрическата енергия в Електроразпределение Столично – ЕАД”. Колектив с ръководител проф. П.Нотов
5. Договор NoГД-7/2005 г.с НЕК ЕАД, “Определяне на оптималната надеждност на ЕЕС в условията на либерализиран пазар на електроенергия”. Договор на проф.П.Нотов.
6. Договор NoГд-3/2006 с НЕК ЕАД “Усъвършенстване на програмата NASAVR”. Ръководител доц.д.т.н. Кр. Герасимов.

Забележка. Разработки от 1 до 6 са внедрени.
 

 Б) Статии от 2003г. насам:

 1. Нотов,П., “Реформирането на българската енергетика все още е предстоящо”, Наука, кн. 6, 2003;
2. Нотов,П., Р. Станев. “Лавина на напреженията – анализ и резултати”, Известия на СУБ-Сливен, том 6, 2004;
3. Нотов, П, М.Христова, “Пресмятане на установени режими в сложни електрически мрежи”, Годишник на ИПФ към ТУ-София, 2004
4. Нотов, П, М. Боцов, “Технологиите FACTS в българската електроенергетика”, Енергетика, 1, 2005
5. П.Нотов, Ст. Неделчева, Ат.Димов, “Определяне на настроечните параметри на АВР на синхронен генератор в проста ЕЕС”, доклад на Научна конференция в Аячо, Корсика, 2004
6. Нотов, П., Ст.Неделчева, “Надеждността на електроенергийната система в условията на реформирането на електроенергетиката”, Енергетика, 6, 2005
7. Р. Станев, Нотов,П., “Компютърна програма STATUS за анализ на устойчивостта по напрежение на ЕЕС” (англ.), доклад на научна конференция ЕLМА,2005
8. Нотов,П., Р. Станев, “Устойчивост по напрежение-същност, методология, анализ”, Енергетика,4,2006
9. Нотов,П. , “Видове устойчивост на ЕЕС. Промени в основната терминология”, Енергетика,8,2006;
10. Нотов, П., “Системни аварии в съвременните ЕЕС. Анализи. Необходими правила и действия” Енегетика,4, 2007;
11. Нотов, П., “Стандартни IEEE модели на възбудителните системи нa синхронни генератори”, Енегетика,7, 2007
12. Нотов, П.,
Р. Станев, И. Чаталбашев, А. Чаталбашев, Математично моделиране на електромеханичните процеси във ВЕЦ при предаварийни и аварийни състояния на ЕЕС, Енегетика,1-2, 2009
13. П. Нотов, П.
, Новите технологии FACTS (Flexible AC Transmission Systems) в ЕЕС на България-моделиране, управление и приложение, Енергетика, 5, 2009
 

В) Стандарти; подготовка, хармонизиране и внедряване: 1. БДС EN 60 129+A1+A2, Променливотокови разединители и заземителни ножове, 2001
2. БДС, ЕN 60 865-1, Токове на късо съединение- Изчисляване на взаимодействията; част I: Определения и изчислителни методи, 2002
3. Международен електротехнически речник, българско издание на ДАСМ, хармонизация на следните глави, 2003: 601- Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия-Основни положения; 604- Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия-Експлоатация; 448- Защита на електроенергийните системи
 
Г) Издадени учебници в последните пет години

1. П. Нотов, К. ГерасимовПреходни процеси в електроенергийните системи”, ИПК-ТУ-София, 1997 г.

2. П. Нотов, “Къси съединения в ЕЕС”, ИПК-ТУ, 2001 г., учебник за студентите по електроенергетика и електрообзавеждане
3. П. Нотов, С. Неделчева "Електроенергетика", част първа, МП Издателство на Технически Унивеситет, София, 2009 г.
4. П. Нотов, С. Неделчева "Електроенергетика", част втора, МП Издателство на Технически Унивеситет, София, 2010 г.

5. П. Нотов, С. Неделчева "Електроенергетика", част трета, МП Издателство на Технически Унивеситет, София, 2014 г.

6.  П. Нотов, Р. Станев, "Преходни процеси в електроенергийните системи- Ръководство за курсов проект", Издателсто и печат- ТУ-София.
 

 

 

 

 

ЕЗИЦИ

 

Френски, Руски, Английски, Български

   

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 30.06.2002 г. пенсионер; чете лекции по устойчивост и преходни процеси в ЕЕС и ръководи диломанти и докторанти в ТУ-София
от 1987 г. професор по Преходни процеси и управление на режимите на ЕЕС в ТУ-София, катедра “Електрически централи”
1972 - 1987 г доцент по Преходни процеси и управление на режимите на ЕЕС в ТУ-София, катедра “Електрически централи”
1966 – 1972 г. асистент, ст.асистент, гл.асистент по Преходни процеси в електроенергийните системи; катедра Електрически централи;
1964 – 1965 г. редовен аспирант във ВМЕИ – София, катедра “Електрически централи, мрежи и системи”
1961 – 1964 г.

Военна академия, София, катедра “Радиоелектроника”

1960 - 1961 г.

НИПИЕС ”Енергопроект”, проектант в група по автоматизация на ВЕЦ;

1959 – 1960 г.

ТЕЦ “Република”, инженер в лабораторията й

   

 

 

ДЛЪЖНОСТИ

2007 г. Член на СНС по Електротехника към Висшата атестационна комисия (ВАК) с компетенции по научните специалности: 02.06.02; 02.06.06; 02.06.11;
2003 г. - 2012 г. член на Комисията по технически науки и военно дело към Национална Агенция за Оценяване и Акредитация
2001 г. – 2006г.  (I и II мандат) – Научен секретар на комисията по Електротехника, електроника и автоматика към ВАК;
1998 г. - 2003 г.

Председател на Техническия комитет 79 (по електроенергетика) към Държавната агенция

по метрология и стандартизация;

1996-2000 г. Член на Съвета за национално развитие под председателството на Президента на републиката г-н П. Стоянов
1997 г. Зам. министър на енергетиката в Служебното правителство на г-н Стефан Софиянски

1997 –2004 г.

Ръководител  катедра “Електроенергетика”, ТУ-София;

1991 –1995 г. Председател на СНС по Електротехника към Висшата атестационна комисия (ВАК);
1990 -1993 г.

Декан на Франкофонския факултет към ТУ-София

1965 - 2002 г.

Преподавател в Електротехнически Факултет; Катедра Електроенергетика