научна дисциплина
ОСНОВИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: Доц. д-р Кирил Методиев Захаринов
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 33 “Основи на автоматизацията ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 20
Лабораторни упражнения седмично - 1
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация
Включените теми третират основните въпроси от теорията на автоматичното управление. Разглеждат се основните характеристики на типови звена и обектите за управление. Описват се основните закони на регулирането и реализацията на регулатори. Дават се основни познания по анализа на автоматичните системи. В достатъчен обем са разгледани въпросите за информационното обезпечаване на автоматичните системи. Студентите се запознават и със съвременните цифрови системи за управление. Придобитите познания са основа за изучаваните в следващите семестри на профилиращи дисциплини по автоматизация на съответните енергийни, промишлени и транспортни обекти.
Целта на изучаването на дисциплината е студентите да научат основните принципи и понятия на теорията на автоматизацията, да придобият практически умения за изследване на реални автоматични системи, да се запознаят с различните видове литературни източници. Постигането на тази цел ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на теорията на автоматизацията.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.


3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Нанчев С. Н. Автоматизация на електроенергийните системи, С., Техника, 1974.
3.1.2. Божков И. С. Основи на автоматичното управление, С., Техника, 1992.
3.1.3. Остром К., Б. Виттенмарк. Системь управления с ЭВМ, Москва, МИР, 1987.
3.1.4. Опенхаим А., А. Уилски, Ян Йънг. Сигнали и системи, С., Техника, 1993.
3.1.5. Наплатанов Н. Д. Теория на автоматичното регулиране, Част 1 и 2, С. Техника, 1971.
3.2. Допълнителна
3.2.1. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы, Част 1 и 2, М. 1988