Учебна дисциплина

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: Доц. д-р Ангел Цолов
Водещ упражнения: Доц. д-р Ангел Цолов


УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплина № 49а, 49б “Автоматизация на електроенергийните системи ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Изучават се теоретични въпроси, свързани с изискванията, принципните схеми, принципите на работа и изчисляването на настройките на типични устройства, използвани за автоматизация на процесите в е.е.с.. Разглеждат се устройствата за противоаварийна автоматика /АПВ, АВР, АЧР и др./. Изучават се принципите и средствата за автоматично регулиране на възбуждането, честотата и активната мощност на синхронните генератори, както и синхронизацията при включването им в паралелна работа. Чрез лабораторните упражнения се изграждат практически умения за изследване на автоматичните устройства, както и нагледно запознаване с тяхното действие.
Курсът се базира на познанията от дисциплините "Електроизмервателна техника", "Електроника", "Цифрова и микропроцесорна техника", "Основи на автоматизацията", “Релейна защита”, “Преходни процеси” и др.
Целта на изучаването на дисциплината е студентите да се запознаят с по-важните системи за автоматизация на енергийни обекти, да придобият практически умения за изследване на конкретни автоматични системи, да се запознаят с различните видове литературни източници. Постигането на тази цел ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на автоматизацията на е.е.с.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Нанчев С. Н., С. А. Георгиев, Основи на автоматизацията на електроенергийните системи, “Техника”, С, 1992.
3.1.2. Нанчев С. Н. Основи на автоматизацията на електроенергийните системи, “Техника”, С, 1984.
3.2. Допълнителна
3.2.1. Нанчев С. Н. Автоматизация на електроенергийните системи, “Техника”, С, 1974.
3.2.2. Самсонов В.С., Автоматизированные системы управления в Энергетике, "Высшая школа", 90.г.
3.2.3. Anderson P., A. Fouad, Power System Control and Stability, IEEE PRESS, 1993.