учебна дисциплина

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕКАТА ЧАСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: Доц. д-р Ангел Цолов
Водещ упражнения: Доц. д-р Ангел Цолов

  
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 5 “Автоматизация на електрическата част на електрически централи ”
за образователно- квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2/1.5
Лабораторни упражнения седмично - 2/1.5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
В дисциплината са включени въпроси, свързани с приложението на цифрови системи за управление на електрически централи. Изучава се приложението на тези средства за регулиране на възбуждането и честотата, управление на процесите при синхронизация на синхронни генератори, управление на собствените нужди, системите за надеждно захранване и отговорни агрегати на електрическите централи. Особено внимание е отделено на автоматичното управление на ВЕЦ, където практически е възможно да се постигне висока степен на автоматизация. Чрез лабораторните упражнения се придобиват практически умения за изследване на посочените устройства и системи, както и визуално запознаване с тяхното действие.
Целите на изучаването на дисциплината са:
- да задълбочи знанията на студентите в областта на автоматизацията на енергийни обекти;
- да ги запознае с разработването на алгоритми на работата и модели на автоматични устройства;
- да ги запознае със съвременни програмни продукти за проектиране и изследване на автоматични системи;
- студентите да се научат да ползват специфични литературни източници.
Постигането на тези цели ще позволи на студентите да участват в проекти за разработване и експлоатация на съвременни автоматични системи.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Нанчев Ст., Ст. Андреев, Основи на автоматизацията на електроенергийните системи, "Техника", С., 1992.
3.1.2. Нанчев Ст., Основи на автоматизацията на електроенергийните системи, "Техника", С., 1984.
3.1.3. Anderson P., A. Fouad, Power System Control and Stability, IEEE PRESS, 1993.
3.2. Допълнителна
3.1.1 Беркович М.А., А.Н.Комаров, В.А.Семенов, Основы автоматики энергосистем, "Энергоиздат", М., 1981.
3.2.2 Алексеев О.П. и др. Автоматика электроенергетических системах, М. "Энергоиздат", 1981.