научна дисциплина
МЕХАНИЧНА ЧАСТ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Васил Тодоров ЗАХАРИЕВ
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 50 “Механична част на електропроводи“
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър -инженер” “
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1.Извадка от учебния план

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Курсова работа - 1
Форма на контрол - Изпит


2. Анотация

Учебната дисциплина “Механична част на електропроводи” има за цел да даде на студентите теоретични и практични познания по въпросите на проектирането на основното преносно съоръжение в електрическите мрежи - въздушните електропроводи.
Дисциплината е изградена върху съвременната теория и практика на проектирането на въздушните електропроводи и основните изисквания на правилата за устройство на електрическите уредби.
В курса се разглеждат въпроси по конструирането и оразмеряването на електромеханичните показатели на елементите на въздушните линии.
На основание на теоретичните познания, придобити в лекциите се формират приложни умения в семинарните упражнения и при разработване на курсова работа.
През семестъра студентите работят самостоятелно за усвояване на лекционния материал като разглеждат въпроси от литературните източници, запознават се с нормативните документи и правилници (Правилник за устройство на електрически уредби, Наредба за техническа експлоатация на централи и мрежи) и придобиват практически умения чрез решаване на самостоятелни задачи и при разработването на курсова работа. За целта ще се използват автоматизираната система за проектиране на електропроводи, справочна литература и Интернет.
Дисциплината е изборна и е от значение за специализиращата подготовка на младите специалисти, които ще работят в проектански организации и филми, строителни и експлоатационни предприятия по проучването , проектирането, изграждането и поддържането на въздушни електропроводи.
Учебната дисциплина е свързана с курсовете по електрически мрежи и системи, теоретична механика и съпротивление на материалите.
Обучението по дисциплината се извършва в VIII семестър.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Генков Н.Т., В.Т.Захариев, Механична част на електрически мрежи, П.База на ТУ, 1993
3.1.2. Генков Н.Т., В.Т.Захариев, Ръководство за упражения по механична част на електрически мрежи, П.база на ТУ, 1985
3.1.3. Генков Н.Т., В.Т.Захариев, Ръководство по проектиране на механична част на електрически мрежи, П.база на ТУ, 1988
3.1.4. Генков Н.Т., В.Т.Захариев, П.А.Иванов, Справочник по проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 110 кV, Техника, 1990

3.2. Допълнителна
3.2.1. Иванов П.А., Механична част на въздушни електропроводни линии, Техника, 1982
3.2.2. Захариев, Н.Т.Генков, П.А.Василева, Монтаж и експлоатация на мрежи и уредби за високо напрежение, Техника, 1993
3.2.3. Правилник за устройство на електрическите уредби, Техника, 1980