научна дисциплина
МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Васил Тодоров ЗАХАРИЕВ
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 53 “Монтаж и експлоатация на електрически мрежи“
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър -инженер” “
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1.Извадка от учебния план

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Текуща оценка

II. Анотация

Учебната дисциплина “Монтаж и експлоатация на електрически мрежи” има за цел да даде познания и практическа подготовка по въпросите на монтажа и експлоатацията на електрическите мрежи. Тези познания и практически умения са необходими на студентите за бърза адаптация в условията на тяхната бъдеща практическа дейност в електропреносните и електроразпределителни дружества на електроенергийната система.
В дисциплината са обхванати въпроси по организацията и изпълнение на строително-монтажни работи, експлоатацията на въздушни и кабелни електрически мрежи (профилактични изпитвания, технология на ремонтите и определяне мястото на повредите).
На основата на познанията, придобити в лекциите, се формират практически умения в лабораторни упражнения и в реални условия на електрическите мрежи на електроразпределителните райони.
През семестъра студентите работят самостоятелно за усвояване налекционния материал, като изучават разглежданите въпроси от посочените литературни източници, запознават се с нормативни документи за монтаж и експлоатация и придобиват практични умения чрез провежданите лабораторни упражнения. За оценка на знанията се провежда индивидуален и групов контрол, чрез тестове и разработване на протоколи за лабораторни упражнения.
Обучението по дисциплината се извършва в осми семестър и е свързано с изучаваните преди това общотехнически и специални дисциплини.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1.Захариев В.Т., Експлоатация на въздушни електропроводни линии, АВС Техника, 2003-06-24
3.1.2.Генков Н.Т., В.Т.Захариев, Механична част на електрически мрежи, ПБ на ТУ-София, 1993
3.1.3.Каназирски

3.2. Допълнителна

3.2.1. Захариев В.Т., Н.Т.Генков, П.Василева, Монтаж и експлоатация на мрежи и уредби за високо напрежение, Техника, 1993
3.2.2.Стоянов С.Д., Изпитване и настройка на електрически уредби, Справочник на енергетика, том 11, 2003