Учебна дисциплина
РЕЛЕЙНA ЗАЩИТA

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. дтн инж. Станимир Трифонов ВИЧЕВ
Водещ лабораторни упражнения: доц. дтн инж. Станимир Трифонов ВИЧЕВ


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по “Релейна защита”
изравнително магистърско обучение
професионална квалификация “магистър
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Лекции общо - 15 часа
Лабораторни упражнения общо - 12 часа
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Учебната дисциплина "Релейна защита" има цел да запознае студентите с принципите, действието, характеристиките и настройките на релейните защити на основните електрически съоръжения в енергийната система. Основните видове защити - максимално-токови, максималнотокови посочни, дистанционни и диференциални се изучават при прилагането им за защита на разпределителни и преносни електрически мрежи. Защитите на генератори, трансформатори, електродвигатели и шини се разглеждат в зависимост от типичните им повреди и ненормални режими. Използуваните в експлоатацията конкретни релета, релейни комплекти и системи за оперативно захранване се засягат частично в лекциите, а се изучават по-подробно в упражненията. В тези лабораторни упражнения студентите получават знания и придобиват умения за изпитване и настройване на релейните защити, използувани в нашата електроенергийна система.
Постигането на посочената цел ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на релейната защита. Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература:

3.1. Основна

1. Вичев, С.Т. Релейна защита. Записки за магистри с първо висше образование, което не е по специалност "Електроенергетика". 2008 г.

2. Аврамов, Н. Н. Основи на релейната защита. С., Техника, 1984
3. Федосеев, А. М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей. М., Энергоатомиздат, 1984
4. Аврамов, Н. Н., С. Т. Вичев. Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита. С., Техника, 1973

3.2. Допълнителна

5. Нанчев, Н. Релейна защита. С., Техника, 1965
6. Георгиев, К., Г. Димитров, С. Нанчев. Справочник по релейна защита. С., Техника, 1977
7.
НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

8. НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии