Учебна дисциплина
ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. дтн. Станимир ВИЧЕВ
Водещ лабораторни упражнения: ас. инж. Димитър БОГДАНОВ


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 54 Б “Проектиране и експлоатация на релейни защити”
за образователно- квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Учебната дисциплина "Проектиране и експлоатация на релейни защити" има за цел да задълбочи и разшири познанията по релейна защита на студентите от специалността "Електроенергетика и електрообзавеждане", придобили квалификационна степен "бакалавър". Тук са включени теми за правилниците и нормите на релейните защити, всички специални режими на най-популярните дистанционни защити, проектиране на защитите на електропроводи според нивото на напрежението и генератори и трансформатори според мощността им.
Постигането на посочената цел ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на проектирането и експлоатацията на релейните защити. Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература

3.1. Основна
1. Вичев С. Т. Проектиране и експлоатация на релейни защити. Записки ТУ- София 2008 г.

2. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. М., Энергия, 1976
3. Шнеерсон Э.М. Дистанционная защита. М. Энергоатомиздат, 1986
4. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-500 кВ. Расчеты. М., Энергия, 1980
5. Наредба No. 3

3.2. Допълнителна
6. Георгиев К. и др. Справочник по релейна защита. С., Техника, 1977
7. Аврамов Н., Ст. Вичев. Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита. С., Техника, 1973
8. Шнеерсон Э.М. Динамика сложных измерительных органов релейной защиты. М., Энергоиздат, 1981
9. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 6. Устройства резервирования при отказе выключателей 35-500 кВ. М.-Л., Энергия, 1966
10. Правилник за техническа експлоатация на електропотребителите. С., Техника, 1981

11. НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

12. НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии