научна дисциплина
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. дтн Станимир ВИЧЕВ
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 12 “Методология на изследователската работа”
за образователно-квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Семинарни упражнения седмично - 1,5

2. Анотация

Учебната дисциплина “Методология на изследователската работа” цели чрез семинарни упражнения да създаде в студентите от образователно-квалификационната степен “магистър” умения за търсене на техническа и научна информация, използване на пакети от програмни продукти за решаване на проектантски, режимни и изследователски проблеми, планиране и провеждане на лабораторни експерименти и експерименти в реални условия, организиране на измерването при такива експерименти, мениджмънт на човешките ресурси при изследователска дейност и съставяне на документация, включително и като дипломна работа.

Постигането на посочената цел ще позволи на студентите самостоятелно да извършват отделни етапи на изследователски задачи, както и да организират цялостното им решаване. Усвояването на знанията се постига чрез семинарни упражнения, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература

3.1. Основна

1. Христова Таня. Мениджмънт на човешките ресурси. Princeps, 1996
2. Бижков Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. АСКОНИ-ИЗДАТ, София, 1995
3. Добров Г. М. Наука: Информация и управление. Советское радио, Москва, 1977


3.2. Допълнителна

1. Matlab – ръководства за работа
2. Mathematica – ръководства за работа
3. EMTP-AP – ръководства за работа
4. Школы в науке. Ред. С. Р. Микулинский, Наука, Москва, 1977