Учебна дисциплина
ЦИФРОВИ РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. дтн Станимир ВИЧЕВ
Водещ лабораторни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 11 “Цифрови релейни защити”
за образователно- квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
специализация ”Автоматизация на електроенергийните системи”
специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

Учебната дисциплина "Цифрови релейни защити" има за цел да задълбочи и разшири познанията по релейна защита на студентите от специалността "Електроенергетика и електрообзавеждане", придобили квалификационна степен "бакалавър". Тук са включени теми за етапите на развитие на релейните защити, структурата на цифровите защити, съчетаването на релейната защита, автоматиката и телемеханиката в един блок; използваните АЦП и честотни филтри; математическите основи на алгоритмите на цифровите защити; алгоритми за защити на различни обекти от ЕЕС: преносни и разпределителни мрежи, трансформатори, генератори и т.н.; организация на хардуера; източници на грешки; регистриране на събития и определяне на разстоянието до мястото на повредата. Отделено е специално внимание на специализираните устройства за изпитване на защитите.
Постигането на посочената цел ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на цифровите релейни защити. Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература

3.1. Основна
1. Вичев С.Т. Цифрови релейни защити. Записки ТУ - София, 2003
2. Phadke A.G., J.S.Thorp. Computer relaying for power systems. Research Studies Press Ltd, England, 1988
3. Стоянов Г.К. Теоретични основи на съобщителната техника. Техника, София, 1993
4. Wai-Kai Chen. Pacive and active filters. John Wiley & Sons, 1986
5. Златаров В.К. и др. Приложение на аналогови интегрални схеми. Наръчник. София, Техника, 1985
6. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. М., Энергия, 1976
7. Шнеерсон Э.М. Дистанционная защита. М. Энергоатомиздат, 1986

3.2. Допълнителна
1. Морозкин В.П. (ред.) Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты. М., Энергоатомиздат, 1988
2. Шнеерсон Э.М. Динамика сложных измерительных органов релейной защиты. М., Энергоиздат, 1981
3. Фирмена литература за цифрови релейни защити

4. НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

5. НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии