научна дисциплина
ИКОНОМИКА

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Вълко Димитров ВЕЛЧЕВ
Водещ семинарни упражнения:
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 21 “Икономика”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

Дисциплината “Икономика” има за цел да запознае студентите с теоретичните и приложните аспекти на икономиката на фирмите. Изучава се същността и оборота на индивидуалния производствен капитал, дълготрайните и краткотрайните активи, състава и структурата на производствено - реализационните разходи, цените и ценообразуването и ценовите стратегии, инвестициите и инвестиционния процес, оценките на икономическата ефективност, производителността и заплащането на труда, икономическите взаимоотношения на фирмите с държавата.
През семестъра студентите работят самостоятелно за усвояване на лекционния материал, запознават се с действащите нормативни документи в областта на икономиката на предприятията, подготвят се за семинарни занятия, решават самостоятелни задачи въз основа на индивидуални задания.


3. Литература
3.1. Основна
3.1.1.. Николов Н., Елена Маринова, Икономика, Принсепс, Варна, 1996 г.
3.1.2. Маринов Г. и др., Приложна икономика, Информа интелект, София, 1996 г.
3.2. Допълнителна
3.2.1. Савов Ст., Обща теория на пазарното стопанство,том I , II , III ,Сиком, София, 1991 г.
3.2.2. Велчев В., Икономика организация и планиране на енергийното стопанство на промишлените предприятия, Техника, София