научна дисциплина
ИКОНОМИКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Вълко Димитров ВЕЛЧЕВ
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 14 “Икономика на електроенергетиката ”
за образователно-квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 3,5
Семинарни упражнения седмично - 3,5
Форма на контрол - Изпит

2.Анотация

Целта на дисциплината е да се изучи приложението на икономическите механизми на пазарното стопанство в специфичните условия на електроенергетиката.
В дисциплината се изучават конкретни и специфични икономически въпроси на дейностите при производството, пренасянето и реализацията на електрическата енергия. Студентите придобиват знания за: състава, структурата и технологията на съставяне на енергийни и електроенергийни баланси на страната; икономическите характеристики на енергийните ресурси; икономиката на електрическите централи и на електроснабдителните предприятия като стопански субекти в пазарни условия; техника-икономическото планиране на производствените, инвестиционните и ремонтните дейности в ЕЕС; същността и методите за определяне на резервните мощности в ЕЕС и за финансово-икономическите показатели на ЕЕС и на стопанските субекти.
През семестъра студентите работят самостоятелно за усвояване на лекционния материал, като изучават разглежданите въпроси от литературни източници и действащи нормативни документи, решават самостоятелни задачи по индивидуални задания.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Падолко Л.П., Г.Б.Искелис, Экономика энергосистем, Вышая школа, 1985
3.1.2. Велчев В.Д., Икономика, организация и планиране на енергийното стопанство, Техника, 1985
3.1.3. Овчаров Х., Икономика, организация и планиране на електроенергийното производство, Техника, 1985
3.2. Допълнителна
3.2.1.Kugeler K., W.Peter, Philippen Energietechnik, Springer-Verlag 1990