научна дисциплина
СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции:
доц. д-р инж. Антоанета ТОДОРОВА
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 6 “Специални електротехнически материали ”
за образователно-квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Форма на контрол - Изпит

2.Анотация
В дисциплината “Специални електротехнически материали” се изяснява физическата същност на явленията, които настъпват под действие на електромагнитното поле в т. нар. специални електротехнически материали.
Изучават се свойствата и областта на приложение на сегнетодиелектрици, пиезодиелектрици, електрети, криогенни и свръхпроводникови материали, аморфни магнитни материали и други.
В извън аудиторната си подготовка, студентите ще разширят познанията си за съвременни електротехнически материали.

3. Литература
1. Тодорова А. , Г. Дюстабанов Електротехнически материали , Печатна база на ТУ – София, 1997г.
2. Тодорова А. , Г. Дюстабанов Ръководство за лабораторни упражнения по електротехнически материали Печатна база на ТУ – София, 2000г.
3. Тодорова А. , Г. Дюстабанов Електротехнически материали , Техника, София, 1983г.
4. Богородицкий Н. П., Ю. М. Волокобинский, А. А. Воробьов, Б. М. Тареев, Теория диелектриков, Энергия, М. 1965г.
5. Справочник по электротехническим материалам, том III, Энергоатомидат 1988г.