Преминаване на студентите от обучение в една образователно-квалификационна степен към обучение в друга образователно-квалификационна степен

ГЛАВА 1. Преминаване от образователно-квалификационна степен специалист в образователно-квалификационна степен бакалавър

Чл.43. Преминаването от образователно-квалификационна степен специалист в бакалавър може да се извърши по общия ред за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър в ТУ София.

Чл.44. За свободните (незаети) места държавна поръчка на всяка специалност за бакалаври могат да кандидатстват и се приемат с конкурс по документи във II курс (редовно и задочно обучение) притежаващите образователноквалификационна степен специалист по същата специалност от колежите в структурата на ТУ-София и Колежа по телекомуникации и пощи.

Деканът утвърждава индивидуален учебен план за полагане само на приравнителните изпити (ТО, КП и др.) в течение на не повече от два семестъра. Признаването на дисциплините се извършва от катедрата, водеща съответната дисциплина.

Чл.45. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал, определен с решение на Академичния съвет на ТУ - София.

Чл.46. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответните специалности до една седмица преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по- късно от началото на учебната година.

ГЛАВА 2. Преминаване от образователно-квалификационна степен бакалавър в образователно-квалификационна степен магистър за една и съща специалност

Чл.47. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от ректора по предложение на декана.

Чл.48. Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен магистър с конкурс по документи .

Чл.49. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал, определен съгласно чл. 51.

Чл.50. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответната специалност в срок до една седмица преди началото на учебната година.

Чл. 51. Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

Чл. 52. Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.

Чл.53. Обучението на студентите се извършва по учебни планове, приети от ФС и утвърдени от Академичния съвет.

Чл. 54. Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра).

ГЛАВА 3. Преминаване от образователно-квалификационна степен бакалавър в образователно - квалификационна степен магистър за различни специалности

Чл.55. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от ректора по предложение на декана.

Чл.56. Обучението на магистри, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по друга специалност, започва с подготвително обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Когато приравнителните изпити на кандидата са по-малко от 6, той се обучава по индивидуален учебен план, без подготвително обучение.

Чл.57. Броят, видът на дисциплините и продължителността на подготвителното обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност.

Чл.58. Минималният срок на подготвителното обучение е един семестър (минимум 6 дисциплини).

Чл.59. Подготвителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет.

Чл.60. Записването за подготвителното обучение се извършва чрез конкурс по документи.

Чл.61. След успешно завършване на подготвителното обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри, съгласно гл. 2.

Чл.62. Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен магистър с конкурс по документи.

Чл.63. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Чл.64. Състезателният бал се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на подготвителното обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде добър (4).

Чл.65. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответната специалност в срок до една седмица преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по- късно от началото на учебната година

Чл.66. При преминаване от една в друга образователно-квалификационна степен се допуска признаване на вече изучавани дисциплини.