Провеждане на изпити в ТУ София

Чл.11. Изпитите в ТУ София се провеждат съгласно ал. 2 на чл. 92 от ПУД на ТУ-София.

Чл.12. Изпитите се провеждат задължително от преподавателя (преподавателите), който е чел лекциите по дадена дисциплина, освен в случаите, описани в ал. 8 на чл. 95 от ПУД на ТУ-София..

Чл.13. Резултатът от изпита е оценка по шестобалната система, която включва; отличен (6,00), много добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2).

Чл.14. Всички въпроси по подготовката и провеждането на изпитите се решават от ръководителя на катедрата, отговаряща за дисциплината.

Чл.15. Всички правила, изисквания, конспекти и други документи, свързани с провеждането на изпитите, се съхраняват постоянно в катедрата.

Чл.16. Катедрата, отговаряща за дадена дисциплина:

Чл.17. В случаите, когато изпитът се провежда под формата на тест, преподавателят, провеждал лекциите, изготвя и примерни тестове.

Чл.18. Изпитите се провеждат по време на изпитните сесии, приети с графика на учебния процес.

Чл.19. Графикът на изпитите със студенти редовно обучение, съдържащ информация за дисциплината по учебен план, курса, групата, специалността, преподавателя, който е чел лекциите, датата, залата и началния час на изпита, се изготвя от Учебен отдел по предложение на студентите и изпитващия преподавател (в катедрите се изготвя графика за поправителната сесия).

Чл.20. Датата и залата за изпита със студентите от задочно обучение се обявяват от преподавателя, който предварително е осигурил зала или лаборатория за неговото провеждане.

Чл.21. До изпит се допускат само студентите със заверен семестър, което се проверява в студентската книжка.

Чл.22. Резултатите от изпита се вписват в изпитния протокол, който се предава във факултетната канцелария, а копие от него се съхранява у преподавателя заедно с писмената работа на всеки студент.