Димо Стоилов  

 

 

Д-р Димо Стоилов  е доцент в катедра Електроенергетика към Технически Университет-София. Преди започване на преподавателската си дейност дълго време е работил като специалист в Централното Диспечерско Управление към Националната Електрическа Компания-ЕАД. Основните му изследователски и преподавателски интереси са в областите на оптималното оперативно планиране и управление на режимите на електроенергийните системи (ЕЕС), организацията  и работа на пазарите на електроенергия, развитието на ЕЕС, електрическите мрежи в населените места.

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Димо Георгиев Стоилов

Служ. телефон:

02 965 2489

Е- поща:

dstoilov@tu-sofia.bg

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 2006

Електроенергийни системи, ФФОЕ, ТУ-София

от 2005

Режими на електроенергийните системи, ЕФ,  ТУ-София

от 2005

Електрически мрежи на населени места, ЕФ, ТУ-София

от 2005

Електрически мрежи и системи, ЕФ, ТУ-София

от 2004

Мениджмънт на електроенергийните системи, ФАИО,  ТУ-София

от 2004

Оптимизация на електроенергийните системи, ЕФ,  ТУ-София

 

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

Електрически мрежи и системи

 

• Моделиране и анализ на електроенергийните системи (ЕЕС)

 

Планиране на установените режими на ЕЕС

 

• Икономика, организация и управление на ЕЕС

 

• Развитие на ЕЕС

 

Електроенергийни пазари

 

Електрически мрежи на населени места

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1997 – 2001

Доктор по научна специалност "Електрически мрежи и системи", Електротехнически Факултет на ТУ- София.  Защитена дисертация на тема “Оптимизиране режима на ЕЕС по активна мощност” – 2003г.

1995 – 1997

Магистър по "Приложна математика и информатика", Институт по приложна математика и информатика, ТУ- София  

1990 1995

Електроинженер "Електрически централи, мрежи и системи", Електротехнически Факултет на ТУ- София  

1984 – 1988

Техникум по електротехника и автоматика „С. М. Киров”, София  

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 от февруари 2008

Доцент по "Електрически мрежи и системи", Електротехнически Факултет на ТУ- София

2005 – 2008

Главен асистент по "Електрически мрежи и системи", Електротехнически Факултет на ТУ- София

2004 – 2005

Хоноруван асистент към катедра "Електроенергетика", Електротехнически Факултет на ТУ - София

1999 – 2005

Специалист по икономически разчети, Централно Диспечерско Управление (ЦДУ) на Националната Електрическа Компания (НЕК) - ЕАД

1997 – 1999

Специалист по международен обмен, ЦДУ на НЕК-ЕАД

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ[1]

 

 виж списъка...

 

 

ЕЗИЦИ

 

Френски, Английски, Руски

 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

от 2007

Факултетен Съвет на Електротехнически Факултет

от 2006

IEEE Power Engineering Society (PES)

от 1997

Научно Технически Съюз (НТС) на Енергетиците в България

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

 

Автор и съавтор на разработки относно планиране и управление на режимите на ЕЕС в условията на либерализиран електроенергиен пазар, използвани от НЕК-ЕАД и от Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (ДКЕВР); Лектор на курсове по пазарно преструктуриране на ЕЕС.  

 

 

 

 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

 

Семейство, народни и спортни танци, ски и домашни любимци.