Учебна дисциплина
УСТОЙЧИВОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ


ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж., маг. стоп. упр. Рад Станев
Водещ семинарни упражнения: доц. д-р инж., маг. стоп. упр. Рад Станев

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 48 “Устойчивост на електроенергийните системи” за образователна– квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1
Лабораторни упражнения седмично - 1

2. АНОТАЦИЯ
Целта на курса е да се усвоят аналитичните методи за оценка на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система и локалните подсиситеми. Курсът се базира върху дисциплините: математика, техническа механика, електрически машини, електрически мрежи, основи на автоматиката и токове на къси съединения.
В уводната част на курса се разглеждат параметрите на елементите на електроенергийната система и характеристиките им в установен и динамичен режим на работа. Основата на курса се изгражда като се представят методите за моделиране и изследване на статичната и динамична устойчивост на електроенергийната система. Базовите знания се илюстрират за конкретни варианти на възможните схеми и режими на работа на генериращите източници. Последователно в курса се показва влиянието на регулаторите на синхронните източници и противоаварийната системна автоматика върху устойчивостта на електроенергийната система.
Върху познаването и оценката на устойчивостта се развиват принципите на структуриране на перспективния план за развитие на ЕЕС, управлението на текущите режими на ЕЕС, изборът и настройката на противоаварийната системна автоматика и обслужването на междусистемните връзки.


3. ЛИТЕРАТУРА
3 .1. Основна
3 .1.1. Нотов П., Преходни процеси в електроенергийните системи, I-част, Техника, С., 1992
3 .1.2. Нотов П., К.Герасимов, Ръководство за решаване на задачи по преходни процеси, Техника,С., 1990
3.2. Допълнителна
3 .2.1. Нотов П., Преходни процеси в електроенергийните системи, Печатна база ,ТУ-София, 1997

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Лабораторно упражнение по устойчивост на електроенергийните системи 1