Лазар Петканчин 

Проф. дтн Лазар Петканчин е дългогодишен преподавател в катедра Електроенергетика към Технически Университет- София. Защитил е дисертация ктн на тема “Специални въпроси на регулирането на честота и обменна мощност в обединени електроенергийни системи” в БАН през 1967 г. и дисертация дтн на тема “Управление на активни мощности в електроенергийната система” в ТУ – София през 1987. Професионалните му интереси са в областта на автоматизацията на енергийни обекти, управлението на активни мощности в ЕЕС, релейната защита, противоаварийното управление на ЕЕС.

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Лазар Тодоров Петканчин

Служ. телефон:

02 965 20 93

Е- поща:

lpetkanc@tu-sofia.bg

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 1976 до 2001

Основи на автоматизацията, ЕФ, ТУ- София, България

от

Автоматизация на ЕЕС

от

Релейна защита

от

Автоматизация на производството и режимите

от

Математично моделиране на системи за автоматично регулиране в ЕЕС

 

 

 

 

ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 

 

 

Участие във въвеждането на първите автоматики за повторно включване /АПВ/ в нашата електроенергийна система /ЕЕС/ 1955-56 г.

Участие в разработката и въвеждането на първите системи за автоматизация на малки ВЕЦ /Якоруда, Сокол, Осогово, Асеница 2 и др. 1955 – 60 г./.

Участие в първите измервания на статични и динамични х-ки на нашата ЕЕС 1960-1967 г.

Разработка и внедряване на първите системи за автоматизации на подстанции до степен домашно дежурство в нашата ЕЕС 1960-62 г.

Ръководство на разработването, проектирането, производството и въвеждането в експлоатация на “Електронна система честота мощност /САР ЧМ/” на всички 22 агрегати на каскадите Батак и Арда и в централния диспечерски пункт /ЦДС/, ТЕХЕНЕРГО, 1960 – 1972.

Теоретична разработка на проблемите за влиянието на мощностното число на мрежовия регулатор и на грешките на датчиците за мощност и честота върху качеството на управлението «честота – мощност».

Теоретична разработка на проблема за оптимално разпределяне на активната мощност между участващите в регулирането агрегати.

Ръководство на разработването, производството и въвеждането в експлоатация на цифрови измервателни прибори за промишлена честота /моментна, интегрална и аварийна/ и аналогово измерване на производната на честотата. Тези прибори бяха въведени в Централната Диспечерска Служба, в Териториалните Диспечерски Служби, в големи обекти в България и са закупени от Главното Диспечерско Управление на обединената ЕЕС – Прага.

Ръководство на разработката и въвеждането в експлоатация на система за автоматична “псевдосинхронизация” за промени на “островите” без прекъсване на захранването на консуматорите в п/ст: Бойчиновци, Мездра, Мизия и др., в периоди на енергиен дефицит в нашата ЕЕС.

Участие в пусковите изпитания на първите електропроводи у нас: 220 kV в п/ст Бойчиновци и п/ст Алеко, 400 kV в п/ст Добруджа и отговорник на групата по измерванията и на групата по конструирането и изработването на блок за автоматично управление на опитите на 750 kV в п/ст Варна.

Член на групата за изготвяне на проект за техническа програма за изпитанията на 750 kV в п/ст Варна.

Разработка на математичен модел и програма на системата за автоматично честотно разтоварване /АЧР - АЧР 1 и АЧР 2/ на НХК Бургас, провел е числените изследвания за различни режими на работа на НХК и е определил настройките на АЧР по проект N 4001 НХК Бургас. Опитът от експлоатацията е показал много добрата работа на АЧР с определените - зададени настройки /1999 г./.

Участие в разработката, изпитанията и въвеждането в експлоатация на “цифрови електрохидравлични регулатори” за водни турбини във ВЕЦ Карлово и ВЕЦ Стара Загора /1999 – 2002 г./.

Разработка на алгоритъм и участие в разработването и внедряването на цифров регулатор на мощността на ВЕЦ по приток, мощност във функция от притока с подържането на максимално горно водно ниво, във ВЕЦ Севлиево, ВЕЦ Пеев, ВЕЦ Чепеларе и др. /2000 – 2003 г./.

Участие в проект за модернизацията на пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй на автоматичното управление на нагревателите на компенсатора на налягане по проект N 4006 /2004 г./ на Siemens.

Участие в проект за предпроектно проучване за инсталиране на турбогенератор N 3 в ТЕЦ Свилоза АД, като основен изпълнител на схемата за електрическото присъединяване на новия турбоагрегат към електроенергийната система /2006 –2007г./.

Участие в проект EQE 10721 за възстановяване на автоматично включване на резерва /АВР/ на брегова помпена станция на АЕЦ Козлодуй. Изпълнител на частта алгоритъм и настройки на АВР /2007 г./.

Участие в 5 международни проекти /п-л на steering committee на проект на NOVEM Холандия, р-л за българската страна на проект по PHARE ZZ 9417/0503, член на Advisory Board на енергийния център на ЕС – София, отговорник за българската страна за разработването и въвеждането на САР ЧМ в нашата ЕЕС по линията на 4-та секция /по научните изследвания/ на комисията по електроенергия на СИВ и др./.

 

 

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

автоматизацията и релейните защити на електроенергийните системи (ЕЕС)

 

• управлението на активните мощности в ЕЕС

 

противоаварийното управление на ЕЕС

 

• математичното моделиране на процеси в ЕЕС

 

адаптивното автоматично честотно разтоварване .

 

АВР

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1987 г.

дисертация дтн на тема “Управление на активни мощности в електроенергийната система”, ТУ – София

1967 г.

защитава дисертация ктн на тема “Специални въпроси на регулирането на честота и обменна мощност в обединени електроенергийни системи”, БАН през 1967 г. 

1954 г.

завършва МЕИ – София, специалност “Електрически мрежи и системи” 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

над 130 публикации у нас и в чужбина /Германия, Русия, Швейцария, Франция, Англия и САЩ и другаде/. Има 12 авторски свидетелства за изобретения, 8 от тях внедрени с признати и изплатени на автора икономически ефекти.

 

 

 

 

ЕЗИЦИ

 

Руски - добре, Английски - средно, Български

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1992-1998г.

председател на Научно Техническия Съюз на Енергетиците

1993-1994 г.

зам. председател на к-та по Енергетика

1992-1993 г.

председател на надзорния съвет на НЕК

от 1989 г.

професор в ТУ -София.

1979 г.

доцент в ТУ -София.

1976 г.

гл. асистент в ТУ -София.

1967 г.

ст. н. с-к II ст. в TEXEHEPГО – София, р-л на н. група

1965-1967 г.

"Развойна база по автоматизация на енергетиката", главен инженер

1955-1965 г.

"НИИ по Електрификация"

1954-1955 г.

РЕУ Югенерго – п/ст Пловдив и след това лабораторията по автоматизация и релейна защита

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

 

Член на IЕЕЕ

 

Член на академията на UNESCO.

 

Член на националния комитет на World Energy Council.

 

Член на съвета на “Старейшините Енергетици” – България.

 

Член на редакционната колегия на сп. Енергетика

 

Член на редакционната колегия на  International Journal of Nuclear Governance

 

 

 

Член на редакционната колегия на proceedings  of  “Optimization of Production and Energy Management /OPEM/”.

 

 

 

 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

 

Планинарство, плуване