научна дисциплина
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ НА ТЕЦ И ЯЕЦ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Александър ОВЧАРОВ
Водещ семинарни упражнения: гл. ас. Десислав Тодоров, ас. Татяна Радева

  
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 52 “Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Топло и ядрена енергетика”
професионално направление “Топлинна техника и технологии”
Катедра: “Топло и ядрена енергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация

Дисциплината “Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ” има за цел да запознае студентите от специалността “Топло- и ядрена енергетика” с основните теоретични и практични знания за устройството, функционирането, характеристиките и режимите на електрическите уредби и съоръженията в ТЕЦ и ЯЕЦ.
Лекционният материал обхваща общи сведения за електрическите уредби, основните електрически съоръжения, електрическите разпределителни уредби и електрическите схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ. Разгледани са и основните релейни защити и автоматики използвани в електрическата част на ТЕЦ и ЯЕЦ.
Чрез лабораторни упражнения се изграждат практически умения за изследване на автоматичните устройства, пускане, управление и оперативни превключвания в ОРУ, ЗРУ, КРУ, както и нагледното запознаване с тяхното действие.
Постигането на извън аудиторна подготовка ще позволи на студентите самостоятелно да разширят съществуващите и усвоят нови знания. Усвояването на знанията ще се постигнат чрез предвидените форми на аудиторни знания, индивидуални или групови консултации с преподавателите, задълбочена самостоятелна работа, както и посещение на реални обекти в ЕЕС.

Целите на изучаването на дисциплината са:

- да запознае студентите с проблемите на управлението на електрическите уредби и съоръженията в ТЕЦ и ЯЕЦ;
- да ги запознае с особеностите и съвременните технически средства за изграждане на електрическите разпределителни уредби и електрическите схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ;
- да се запознаят с особеностите на основните релейни защити и автоматики използвани в електрическата част на ТЕЦ и ЯЕЦ;
- да ги запознае със съвременни програмни продукти за проектиране и изследване електрически разпределителни уредби, като се изградят трайни умения за творческото им прилагане;
- да се изгради подход за съвместно използване на знания и средства от различни теоретични дисциплини при решаването на инженерни задачи;
- студентите да се научат да ползват специфични литературни източници.
Постигането на тези цели ще позволи на студентите да участват в проекти за разработване и експлоатация на съвременни ТЕЦ и ЯЕЦ.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Лазаров З.М., Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ, С., 1984
3.1.2. Рожкова Л.Д., Е.Д.Добролюбов, Электрооборудование тепловых и атомных электростанции.
3.1.3. Церазов А.Л., А.П.Васильев, Б.В.Нечаев, Электрическая часть тепловых электростанции, М, Энергия, 1980

3.2. Допълнителна
3.2.1. Васильев А.Н., И.П.Крючков и др., Электрическая часть станции и подстанции, Энергия, М., 1980
3.2.2. Аврабов Н.Н., Основи на релейната защита, Техника, С., 1984
3.2.3. Правилник за устройство на електрически уредби, С., Техника, 1980

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Бланки за лабораторни упражнения:

лаб. упр. №1 лаб. упр. №2 лаб. упр. №3 лаб.упр. №4
лаб. упр. №5 лаб. упр. №6 лаб. упр. №7