научна дисциплина
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Димо Стоилов
Водещи упражнения: доц. д-р инж. Димо Стоилов

   
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 51 “Електрически мрежи на населени места ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”

Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1
Лабораторни упражнения седмично - 1
Kурсов проект - да
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация

Учебната дисциплина “Електрически мрежи в населени места” има за цел да запознае студентите с проектирането и експлоатацията на електрическите мрежи на територията на селищата.
Курсът обхваща основните въпроси свързани със структурата и конструктивното изпълнение на селищните електрически мрежи , електроснабдяването на жилищни и обществени сгради, съвременни методи за определяне изчислителните електрически товари и тяхното прогнозиране. Разглеждат се системите за енергозахранване, основните схеми за електроснабдяване на селищата и възможностите за развитие на електрическите мрежи в населени места. Дават се методите за проектиране и изчисление на кабелните електрически мрежи. Разглеждат се въздушните електропроводи захранващи селищата, оптималната конфигурация на мрежата, конструктивното и изпълнение.
Курсът обхваща и изследването на оптималния режим на работа в електроснабдителните системи в населените места.
През семестъра студентите самостоятелно работят по усвояване на лекционния материал. Те се подготвят и за семинарните и лабораторните упражнения. За целта те ползват учебници и ръководства за семинарни и лабораторни упражнения.
В извън аудиторната заетост студентите проектират, курсов проект, като ползват основно ръководството за проектиране. Освен това в библиотеките те ползват допълнително учебни помагала и справочници на руски и западни езици.

3. Литература

1. Николов Д.А. Електрически мрежи и системи, Техника, 1994
2. Спиров , М.Боцов Електрически разпределителни мрежи, Техника , 1974
3. Спиров, Електрически мрежи, Техника, 1985
4. Козлов В.А., Городские электрические сети, Л., Энергоиздат, 1982