научна дисциплина
ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ


ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р Петър Наков
Водещ семинарни упражнения: ас. инж. Данаил Дачев


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 35 “Техника на високите напрежения”
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. АНОТАЦИЯ
Целта на курса е да се запознаят студентите с физиката на разряда и пробива в изолационните конструкции за високо напрежение, оценката на електрическата якост при въздействие на обявени напрежения и пренапрежения, принципите на координация на изолацията и изпитвателните методи и процедури. Основните въпроси по техника на високите напрежения ще бъдат полезни при избора и експлоатацията на съоръжения за високо напрежение.
Курсът е обособен в три части: електрическа якост на изолационни конструкции, пренапрежения в електроенергийната система и изпитване на изолационни конструкции. В първата част се разглеждат механизмът и закономерностите, на които се подчинява разрядът в газови и течни диелектрици и пробивът в твърди и комбинирани изолации. Дават се физическите основи на влиянието на формата на полето, налягането, температурата, времето и други фактори върху разрядните и пробивните напрежения. Включени са въпросите за коронирането и радиосмущенията от корониране. По-детайлно са представени проблемите свързани с възникването, развитието и измерването на частични разряди в изолационните конструкции, както и влиянието им върху стареенето на изолациите. Принципите на координация на изолацията се дават при изучаването на волт-секундните характеристики на съоръженията. Във втората част се разглеждат теорията на възникване и методите за моделиране, изследване и измерване на трайните и комутационните пренапрежения. Разглежда се физиката на възникване и развитие на мълнията и формирането на атмосферните пренапрежения. Дават се основните методи на оразмеряване на мълниезащитата. Описват се принципите на защита от пренапрежения, като основно внимание е отделено на конструкцията и характеристиките на вентилните отводи и начина на избор. В третата част на курса се дават методите на провеждане на изпитвания на изолациите конструкции.
Извънаудиторната заетост на студентите е свързана с подготовка на реферати по изучаваните проблеми включени в съдържанието на учебната програма, проучване на съвременните тенденции и развитие на науката в областта на Техниката на високите напрежения.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Вълчев М., Георгиев М., Дюстабанов Г., Тодорова А., под ред на П.Тошев, Техника на високите напрежения, Техника, 1980
3.1.2. Георгиев М., Техника на високите напрежения, Печатна база ВМЕИ, 1990
3.1.3. Генов Л., Техника на високите напрежения в електроенергийните системи, Техника, 1979 г.
3.1.4. Георгиев М., Кандев Н, Миндов Б, Наков П.., Ръководство по техника на високите напрежения, Техника, 1992 г.
3.2. Допълнителна
3.2.1. Информация получавана от интернет по зададени ключови думи от преподавателя.