научна дисциплина
УСТРОЙСТВА ЗА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Константин Малчев МАЛЧЕВ
Водещ семинарни упражнения:

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

по дисциплина № 54 “Устройства за релейна защита и автоматизация “
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър - инженер” “
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1.Извадка от учебния план

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация

Разглеждат се теми, свързани със структурното и функционалното описание на елементите изграждащи устройствата за защита и автоматизация. Изследват се начините на получаване и преобразуване на входната информация, изграждането на измервателните органи за различните устройства за защита и автоматизация и др. Специално внимание се отделя на използуването на цифровата техника за реализиране на устройства за защита и автоматизация, като се разглеждат въпроси свързани с особеностите на обработка на цифровата информация и алгоритмизацията.
Курсът се базира на познания от дисциплините Електрически измервания, Електроника, Цифрова и микропроцесорна техника, Основи на автоматизацията, Релейна защита, Автоматизация на електроенергийните системи.
Целта на обучението по дисциплината “Устройства за релейна защита и автоматизация” е студентите да задълбочат и разширят познанията си за принципите и особеностите на изграждането на различните видове устройствата за защита и автоматизация. Тези знания ще им позволят бързо и компетентно да решават въпроси свързани с избора и целесъобразността от използуването на устройствата за защита и автоматизация в практиката, в зависимост не само от техническите характеристики, но и от неговата функционалност и структура.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Витанов А. и др. Полупроводникови релейни защити. С., Техника, 1975.
3.1.2. Ванин В.И.,Г.М.Павлов Релейная защита на элементах вычислителъной техники. Л., Энергоатомиздат,1991.
3.1.3. Темкина Р.В. Измерителъные органы релейной защиты на интегралъных микросхемах. М.,Энергоатомиздат,1985.
3.1.4. Шнеерсон Э.М. Дистанционные защиты.М.,Энергоатомиздат,1986

3.2. Допълнителна
3.2.1. Нанчев Ст., Ст.Андреев, Основи на автоматизацията на електроенергийните системи, С., Техника, 1992
3.2.2. Аврамов Н.Н. Основи на релейната защита. С., Техника, 1984.
3.2.3. Голъденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. М. Радио и связъ,1985.
3.2.4. Бремер К., Г.Зиффлинг. Филътри Калъмана-Бъюси. М., Наука 1982.
3.2.5. Kerunovic M.,J.Cain,B.Perunicic. Digital protective relaying algorithm sensitivity study and evaluation. IEEE Trans. on Power Delivery N3,1988.
3.2.6. Rahman M.A.,B.Jeyasurya. A state of the art review of transformer protection algorithems.IEEE Trans. on Power Delivery N2,1988.