научна дисциплина
ТОКОВЕ НА КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Константин Малчев МАЛЧЕВ
Водещ семинарни упражнения:

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

по дисциплина № 38 “Токове на къси съединения“
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър -инженер” “
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1.Извадка от учебния план

Лекции седмично - 1,5
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация

Базирайки се върху курсовете по теоретична електротехника, електрически машини и електрически мрежи в дисциплината “Токове на къси съединения” се изучава физиката и моделирането на електромагнитните процеси предимно в генераторите и в други елементи на електроенергийната система при къси съединения и на тази основа - в системата като цяло.
Разглеждат се инженерни методи за определяне на токовете на к.с. (симетрични и несиметрични повреди) и при други повреди (надлъжни несиметрии) в преносните и разпределителните мрежи.
Целта на обучението по дисциплината “Токове на къси съединения” е студентите да усвоят инженерните методи за определяне на токовете на късо съединение, което ще им помогне в практиката при избора на схеми на електрически централи и подстанции, на комутационната апаратура, на токопроводи, на настройката на релейни защити и противоаварийна автоматика, при избора на заземителни уредби и др.
Дисциплината осигурява базисната инженерна подготовка на студентите от специалността Електроенергетика и електрообзавеждане.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Нотов П., Преходни процеси в електроенергийните системи, I-част, Техника, С., 1992
3.1.2. Нотов П., К.Герасимов, Ръководство за решаване на задачи по преходни процеси, Техника,С., 1990

3.2. Допълнителна
3.2.1. Нотов П., Преходни процеси в електроенергийните системи, Печатна база ,ТУ-София, 1997
3.2.2. Ульянов С., Электромагнитные переход,е процес, в электрических системах, Энергия, М., 1964
3.2.3. Kloeppel W., H. Fiedler, Kurzsohus in Elektroenerqie-systemen, Leipzig,1969
3.2.4. Kusic G., Computer aided power systems analysis, Prentice-Hall, New Jerseay, 07682