научна дисциплина
НАДЕЖДНОСТ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Константин МАЛЧЕВ
Водещ семинарни упражнения:

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

по дисциплина № 11 “Надеждност в електро-енергетиката“
за образователна – квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър -инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1.Извадка от учебния план

Лекции седмично - 1,5
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация

В учебната дисциплина Надеждност в електроенергетиката се разглеждат теми свързани с методите за изследване на надеждността на отделните съоръжения изграждащи електроенергийната система и на самата система като цяло. Определят се показателите на надеждност характеризиращи надеждността на електро производството и на електроенергийните системи като цяло в зависимост от структура им. Разглеждат се и методи за определяне на показателите на надеждност характеризиращи сигурността на захранване на консуматорите и др. Изследва се оперативната надеждност на функциониране на електроенергийните системи и свързаните с това въпроси за сигурност и жизнеспособност.
Целта на обучението по “Надеждност в електро-енергетиката” е студентите да получат нови знания, които да им позволят, познавайки разглежданите в тази дисциплина въпроси да ги използуват при проектирането на електроенергийната система и обекти от нея, при експлоатацията и управлението й .
Курсът се базира на познания от дисциплините Математика, Ел. част на ел. централи, Ел. мрежи и системи, Преходни процеси, Релейна защита, Автоматизация на електроенергийните системи.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Гук Ю.Б. Основы надежности электро-энергетических установак. Л., Ленинградский университет, 1976.
3.1.2. Розанов М.Н. Надеждност на електро-енергийните системи. С., Техника,1987.
3.1.3. Апостолов А.О. Математическа теория на надеждността. С., Техника,1973.
3.1.4. Руденко Ю.Н.,М.Б.Чельцов Надежность и резервирование в электроэнергетических системах. Новосибирск, Наука, 1974.
3.1.5. Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности электроэнергетических системах М.,Энергоатомиздат,1983.

3.2. Допълнителна
3.2.1. Червоный А.А., В.И.Лукьященко,Л.В.Котин Надежность сложных систем. М., Машиностроение, 1976.