Андрей Крумов

 

Дипл. инж., маг., д-р. Андрей Крумов е доцент в катедра Електроенергетика към Технически Университет- София. Неговата дисертация е свързана с изследване на режимите на работа на собствените нужди на електрическите централи. Професионалните му интереси са в областта на проектирането, управлението и експлоатацията и диагностиката на електрическата част на електрическите централи и подстанции.

д-р инж. Андрей Крумов

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Андрей Христов Крумов

Служ. телефон:

02 965 2119

Е- поща:

ankrumov@tu-sofia.bg

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 2007

Управление на електрически разпределителни уредби, ЕФ,  ТУ- София, България

от 2005

Проектиране на електрически централи и подстанции, ЕФ, ТУ- София, България

от 1995

Електрическа част на електрически централи и подстанции, ЕФ, ТУ- София, България

от 1995

 Диагностика на електрическите съоръжения в централите, ЕФ,  ТУ- София, България

от 1994

 Режими и експлоатация на електрически централи, ЕФ,  ТУ- София, България

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

• Моделно изследване на режимите на работа на електрическите съоръжения в ЕЦ

 

• Диагностика на електрическите съоръжения в електрическите централи и подстанции

 

Управление на електрически разпределителни уредби

 

• Проектиране на електрически централи и подстанции

ОБРАЗОВАНИЕ

от       2005

доктор

2001 - 2003

Докторант на самостоятелна подготовка в кат. „Електроенергетика” - Електротехнически Факултет  на ТУ- София, България 

1972 - 1977

Магистърска степен по "Електроенергетика " в Електротехнически Факултет на ТУ- София 

1966 - 1970

Техникум по електротехника „С. М. Киров”, София

ПУБЛИКАЦИИ

 

Zaharinov K., D. Sotirov, M. Mihov, A. Tzolov, A. Krumov, P. Rizov, Tz. Bogoeva, FEM’Application for Determination of the Coefficient KX of Induction Machine’s Deep Rotor Slots, The 10th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, 16-18 Septemer 2002, Graz, Austria

 

Zaharinov K.,D. Sotirov,P. Rizov, A. Krumov, A. Tzolov, M. Mihov, Tz. Bogoeva, FEM’Application for Determination the Variations of the Induction Machine Resistance Because of Electrical Alterations, The 10th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, 16-18 Septemer 2002, Graz, Austria, с. 308-311.

  Mihov M., A. Krumov, E. Ratz, P. Dimitrova,  Numerical approach for defining inductin motors parameters by catalogue data and data from no-load and short circuit tests, ELMA, 15-16 September 2005, Sofia, Bulgaria, с. 233-236

 

Yatchev Ivan, A. Krumov, K. Zaharinov, Field Modeling and Force Computation of a Disconnector Contact System, 12th IGTE Symposium, Graz Austria, 2006, с. 309-312.

 

А. Крумов, Трифазни модели на агрегати за собствени нужди в електрическите централи с различни специфични особености, Годишник на ТУ-София, бр. 52, 2008, с. 228-236

 

А. Крумов, Трифазен модел за изследване на режимите на работа на системите за собствени нужди в електрическите централи, Годишник на ТУ-София, бр. 52, 2008, с. 217-227

 

 А. Крумов, Изследване с трифазен математически модел на поведението на системите за собствени нуждина електрическите централи при къси съединения, сп.Енергетика , 2008, бр.4, с. 27-31

 

 А. Крумов, Изследване с трифазен математически модел на системите за собствени нужди на електрическите централи при автоматично включване на резервното захранване, сп.Енергетика, 2008

УМЕНИЯ

 

Комуникационни, преподавателски, изследователски и консултантски умения. Математическо и компютърно моделиране на задачи от областта на електроенергетиката. Проектиране, монтаж и наладка на електрически съоръжения в електроенергийни обекти.

Компютърни умения:

Windows, MS Office, Internet, Matlab.  

Свидетелство за управление на МПС

категория B

 

 

 

 

ЕЗИЦИ

 

Немски, Руски, Български

 

Английски - основни познания

 

 

 

 

ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

Факултетен съвет на Електротехнически Факултет

от 1999

Член на Факултетният Съвет на Електротехнически Факултет