научна дисциплина
РЕЖИМИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: гл. ас. Десислав Тодоров
Водещ семинарни упражнения: гл. ас. Десислав Тодоров


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 52 “Режими и експлоатация на електрически централи ”
за образователно- квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Форма на контрол - Изпит

2.Анотация
Дисциплината "Режими и експлоатация на електрически централи” има за цел да запознае студентите от специализация "Електроенергетика" с режимите на работа и особеностите на експлоатация на синхронни генератори, силови трансформатори, двигатели за собствени нужди и електрически уредби в централите. Особено внимание се обръща на спомагателните системи на генераторите. Разглеждат се въпроси по управлението на двигателите за собствени нужди и системите за надеждно захранване. Засягат се проблеми по ликвидация на аварии в електрическата част. Чрез лабораторните упражнения се изграждат практически умения за изследване на различните режими на работа на синхронните генератори и на системите за собствени нужди.
Учебната дисциплина се базира на основните учебни дисциплини за специалността: “Електрически машини”, “Електрически апарати” и “Електрическа част на електрически централи и подстанции”.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия,индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.
Получените знания са необходими при работа в ел. централи, монтажни, пускови и ремонтни организации.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Врангов Й., Режими на основните електрически съоръжения в централите, София, 1990
3.1.2. Врангов Й., Кузманов К., Експлоатация на асинхронните двигатели в електрическите централи, София, Техника, 1991

3.2.Допълнителна
3.2.1. Грудинский П.Г., и др. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станции и подстанции, Москва, Энергия, 1974
3.2.2.Мотыгина С.А., Экспоатация электрической части тепловых электростанции, Москва, Энергия, 1979
3.2.3. Глебов И.А., Системы возбуждения мощных синхронных машин., Л., Наука, 1979
3.2.4. Азбукин Ю.И. и др., Модернизация турбогенераторов., Москва, Энергия, 1980

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Бланки за лабораторни упражнения:

лаб. упр. №1 лаб. упр. №2 лаб. упр. №3 лаб. упр. №4
лаб. упр. №5 лаб. упр, №6 лаб. упр. №7