научна дисциплина
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Мария Маринова KЪНЕВА
Водещ семинарни упражнения:

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 11 “Оптимизация на електроенергийните системи ”
за образователно-квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 1,5
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Дисциплината осигурява на бъдещите електроинженери познания за основни оптимизационни задачи на планирането и функционирането на електроенергийната система. Разгледани са особеностите на тази уникална система, отличаващи оптималното й управление от това на другите отрасли и видовете оптимизационни задачи в електроенергетиката. Тези особености изискват да се прилагат различни оптимизационни методи за планиране на структурата на генериращите мощности на електрическите централи за анализ на енергийните баланси, на различните режими на работа на елекроенергийната система. Разглежда се оптималният избор на площадка за построяване на енергийни обекти и оптималното планиране на самите строително-монтажни работи, които са от голямо значение във връзка с големите инвестиции и дългите срокове на строителство в електроенергетиката.
Изисква се самостоятелно всеки студент да се подготви за сем. упражнение като решава задачи по индивидуално задание. Друга самостоятелна работа е чрез Интернет – запознаване с оптимизационните методи и прилагането им за задачи на електроенергетиката, както и с някои документи, свързани с дисциплината.


 

3.Литература

3.1. Основна
1. Lee T.H., G.E.Adams, W.M. Gaines, Computer process control: Modeling and optimization, Jhon Wiley & Sons,Inc. New York - London - Sydney
2. Веников В.А., Электрические расчеты, програмирование и оптимизация режимов, Москва, “Высшая школа”,1973
3. Веников В.А., Кибернетика электрических систем, М. “Высшая школа”, 1974
4. Keeney R., Siting energy facilities, Academic Press, New York, 1983
5. Под редакцией В.М. Горнщейна, Методи оптимизации режимов енергосистем, М. Энергоиздат, 1981.
6. Reklaitis G.V., A Ravindran, K.M.Ragsdel, Engineering Optimazation, John Wiley, 1983. Vol.1, 2 (Реклейтис Г., А. Рейвиндран, К. Рэгсдел, Оптимизация в технике, М., Мир, 1986. тoм 1 и 2)

3.2. Допълнителна
1. AввакумовВ.Г., Постановка и решение электро-энергетических задач изследования операций, Высшая школа, Москва, 1983.