научна дисциплина
МЕНИДЖМЪНТ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Мария Маринова KЪНЕВА
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 47 “Мениджмънт ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 1,5
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Текуща оценка

2.Анотация
В дисциплината “Мениджмънт на ЕЕС” се изучава мениджмънта като концeпция, неговите история, обхват и среда. Студентите се запознават подробно с основните елементи на мениджмънта: планиране, организация, управление и контрол. Приложението на тези елементи се разглежда в контекста на главните му функционални области: производствения, иновационния, финансовия, международния мениджмънт на персонала, ориентирани към спецификата на електроенергийното производство.
Като при обучение, предвидено за инженери, в дисциплината се обръща внимание на получаването на известни практически умения чрез решаването на казуси, тестове и задачи.
Извън аудиторната подготовка включва работа по зададени теми, доразвиващи в дълбочина лекционните теми. Оформянето им е под формата на есета. Това изисква индивидуална работа и анализ на допълнително прочетеното.
Обучението по мениджмънт се базира на познанията по основните технически дисциплини на специалността ЕЕ, както и на дисциплините “Икономика на електроенеретиката”, “Оптимизация в електроенергетиката” и “Теория на пазарното стопанство”.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Колчагова Б., Н.танева, Организация и управление на производството, ТУ, С., 1992 г.
3.1.2. Дончев Д., Фирмен мениджмънт, ИК”Век”, С., 1994 г.
3.1.3. Велчев В., Икономика и планиране на промишлените предприятия, С., 1990 г.
3.1.4. Мескон М.Х., М.Алберт, Фр.Хелоури, Основи на мениджмънта, М., 1992 г.
3.1.5. Hellriegel D., J.W. Slocum, Management, Addison-Wesiey Publishing Co., St. Paul, 1993
3.1.6. Dr. Aldag R., Dr. T. Stearns, Management, South-Western Publishing Co., 1987

3.2. Допълнителна
3.2.1. Котлер Ф., Основи на маркетинга, М., 1992 г.
3.2.2.Палешутски К., Мениджмънт, С., 1994 г.
3.2.3. Макфорън Д., Принципи на мениджмънта, Информа, С., 1992 г.