научна дисциплина
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: проф. д-р инж. Иван Василев ИВАНОВ
Водещ лабораторни упражнения: доц. д-р инж. Петър Калейчев

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 22 “Техническа безопасност”
за образователна – квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електротехника”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Лекции седмично - 2
Лабораторни упражнения седмично - 1
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Учебната дисциплина “Техническа безопасност” има за цел изучаването на основните въпроси и придобиването от студентите на знания по инженерните методи и средства за осигуряване безопасността на труда. Същите са необходими за бъдещата им практика при проектирането, конструирането и експлоатацията на електрическите машини, апарати и други електротехнически изделия.
В дисциплината са включени също анализа и защитата от опасни и вредни фактори на работната среда, създаващи предпоставки за трудови злополуки и професионални заболявания. Основно са разгледани въпросите за:
- система “човек - машина - работна среда - околна среда”, производствен и eкологичен риск;
- явления и процеси, създаващи предпоставки за електротравматизъм, технически методи и средства за осигуряване на електробезопасност;
- електромагнитни излъчвания с различни честоти като фактори на работната и околната среда.
Разглеждат се също така въпросите за атмосферно и статично електричество, микроклимат, защита от шум, вибрации, вредни вещества в работната среда, нормативната уредба по въпросите на техническата безопасност и др.
На основата на теоретичните и приложни знания, придобити на лекции, се формират практически умения с лабораторни упражнения.
Извън аудиторната подготовка по дисциплината е насочена за подготовка за лабораторните упражнения, контролните работи за оформяне на текущата оценка и за разширяване на знанията на студентите чрез насочване от преподавателя и търсене от студентите на актуална информация по различни теми от дисциплината в Интернет, проучване на периодични издания, както и запознаване на студентите с мерките за безопасност при посещение в обект на електроенергийната система.
Обучението по дисциплината се извършва в трети семестър в непосредствена връзка и като подготовка за изучаване на фундаментални, общотехнически и специални дисциплини, с насоченост към анализа на процесите, предотвратяване на риска и избиране на рационални методи и средства за осигуряване на безопасност.


3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Иванов И., П. Петров, Г. Велев, Н. Витков. Техническа безопасност. ИК „КИНГ”, София, 2011.

3.1.2. Иванов И., П. Калейчев. Ръководство за упражнения по техническа безопасност и Протоколна тетрадка. ИК „КИНГ”, София, 2013.

 

3.2. Допълнителна
3.2.1. Вълчев М., Иванов И. Охрана на труда и околната среда. С., Техника, 1984, 240 с.

3.2.2. Ушев Г., Йорданова М., Техническа безопасност, Бряг Принт ООД, Варна, 2003.

3.2.3. Анев Г., Коларов Д., Електробезопасност и здраве при работа в индустрията и строителството, Лот-Консулт, София, 2005.

3.2.4. Анев Г., Стоянов Ст., Електрически системи – заземление, защити, безопасност, АВС Техника, София, 2004.

3.2.5. Анев Г., Коларов Д., Електробезопасност при напрежения над 1000V, Лот-Консулт, София, 2001.

3.2.6. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.). Изм. и доп. ДВ. бр.92 от 2013г.

3.2.7. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр.21 от 2005 г.

3.2.8. Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, ДВ бр. 90 от 2004 г.

3.2.9. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради, ДВ бр. 76 от 2003 г.

3.2.10. Наредба № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането, ДВ, бр. 99 от 2004 г.

3.2.11. Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, ДВ, бр. 72 от 2004 г.

3.2.12. Наредба № 5 от 1999 Г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска, ДВ бр.47 от 1999 г.

3.2.13. Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6 от 2005 г.

3.2.14. Cooper W., Electrical Safety Engineering. N-Bu Herworths, 1979.

3.2.15. Hofheinz W., Schutztechnik mit Isolazionsueberwachung, Berlin, 1993

3.2.16. Манойлов В.Е., Электричество и человек, Л., Энергоатомиздат, 1988

3.2.17. Долин П.А., Справочник по технике безопасности, М., Энергоатомиздат 1984