научна дисциплина
ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: инж. Иван Василев ИВАНОВ
Водещ лабораторни упражнения: ас. инж. Цветелина Богоева


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 9 “Инженерна екология”
за образователна – квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионална направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план

Лекции седмично - 1,5
Лабораторни упражнения седмично - 1
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация
Учебната дисциплина “Инженерна екология” има за цел изучаването на основните въпроси и придобиването от студентите на знания по националните и глобални екологични проблеми и по инженерните методи и средства за опазване на околната среда и управление на дейностите в това направление в енергетиката. Същите са необходими за бъдещата им практика при проектирането и експлоатацията на електрическите централи, мрежи и системи, при електроснабдяването и електрообзавеждането на предприятия и обекти в различни отрасли на икономиката.
В дисциплината са обхванати също въпросите и проблемите по ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда, източници, причини, оценка на въздействие върху околната среда и eкологичен риск при експлоатацията на електрическите централи, мрежи и системи, съпоставени с въздействията на други промишлени обекти, транспорта и др., мониторинга, устойчиво развитие и управление на околната среда.
На основата на теоретичните и приложни знания, придобити на лекции, се формират практически умения с лабораторни упражнения.
Извънаудиторната подготовка по дисциплината е насочена за подготовка за лабораторните упражнения, подготовката на реферати и контролните работи за оформяне на текущата оценка, както и за разширяване на знанията на студентите чрез насочване от преподавателя и търсене от студентите на актуална информация по различни теми от дисциплината в Интернет, проучване на периодични издания. В рамките на извънаудиторната заетост се предвижда запознаване на студентите с мерките за опазване на околната среда при посещение в обект на електроенергийната система.
Обучението по дисциплината се извършва във втори семестър и се явява продължаване на тематиката по проблемите на безопасността и риска за хората и производствената среда, изучавана по “Техническа безопасност” в квалификационната степен “бакалавър”, с обхващане на проблемите на околната среда, породени обикновено от производствените дейности в енергетиката, промишлеността и др.

3. Съдържание на учебната програма.
3.1. Лекции
3.1.1. Обща характеристика на околната среда. Екология. Човек и биосфера. Компоненти на околната среда. 1,5 ч.
3.1.2. Система “Енергетика и околна среда”. Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда. Модели на взаимодействие на електрическите централи с околната среда. 2 ч.
3.1.3. Емисии в атмосферата и разпространение на замърсителите. Моделиране на процесите в атмосферата. Критерии за оценка на замърсяването. Мониториг на атмосферата. 2 ч.
3.1.4. Инженерни аспекти на климатологията и замърсяването на атмосферата. Корозия на проводници и на конструкции на електросъоръжения. Влияние на замърсяването върху електрическата изолация за ВН на открито и райониране на страната по степени на замърсяване на атмосферния въздух. 5 ч.
3.1.5. Активни и пасивни методи за намаляване въздействието на енергетиката върху атмосферата. Пречистване на отпадъчните газове. Електрически прахоуловители – характеристики, процеси и мерки за повишаване на ефективността им. 5 ч.
3.1.6. Влияние на енергетиката върху хидросферата и литосферата. Топлинно въздействие. Третиране на отпадъчните води и на отпадъците от електроцентралите. 2 ч.
3.1.7. Законодателство на ЕС и хармонизиране на нормативна уредба по околната среда в България. 2 ч.
3.1.8. Глобални екологични проблеми. Парников ефект и промени в климата. Нарушаване на озоновия слой. Международни конвенции по околната среда и задължения на България, свързани с енергетиката. Устойчиво развитие и управление на околната среда. 3 ч.
Всичко 22,5

3.2. Лабораторни упражнения
3.2.1. Компютърни модели на системата “Енергетика и околна среда”. 2 ч.
3.2.2. Определяне на емисии от ТЕЦ в атмосферата. Числени методи и компютърни програми. Уреди за мониторинг на емисиите. 2 ч.
3.2.3. Компютърно моделиране на процесите в атмосферата и разпространение на замърсителите. Определяне на зоните и степените на замърсяване. 2 ч.
3.2.4. Мониториг на атмосферата. Вземане на проби от атмосферен въздух за анализ и определяне на газови и прахови замърсители. 2 ч.
3.2.5. Автоманизирани системи за контрол на атмосферата. Уреди за непрекъснат контрол на газови и прахови замърсители. 2 ч.
3.2.6. Определяне на степените на замърсяване на електрическата изолация за ВН в райони със замърсена атмосфера. 2 ч.
3.2.7. Определяне ефективността на електрически прахоуловители.
Избор и изисквания за експлоатацията им. Контрол на захранващите агрегати. 2 ч.
3.2.8. Методика за оценка на въздействието на обекти на енергетиката върху околната среда 1 ч.

3.3. Извън аудиторна заетост
3.3.1. За усвояване на темите от лекционния материал студентите трябва да отделят средно по 2,5 часа на седмица или общо за семестъра 37,5 часа. За всяка лекция, преподавателят посочва за подготовка на студентите информационни източници, вкл. указания за търсене на информация в Интернет. Студентите разработват реферати по избрани теми от лекционния материал. Същите се използват за оценка подготовката на студентите по въпросите от лекционния материал заедно с провежданите контролни работи. Резултатите от тях са основните показатели за оформяне текущата оценка по дисциплината.
3.3.2. За предварителна подготовка на лабораторните упражнения и изготвяне на протоколи, студентите трябва да отделят по 1 часа на седмица или общо за семестъра – минимум 15 часа. Предварително за всяко упражнение, студентите получават указания за темата на упражнението, както и информационни източници, от които ще се готвят. На базата на приемането на протоколите за всяко упражнение, ръководителят на упражненията оформя оценка за работата на всеки студент. Същата се взема предвид от преподавателя по дисциплината за оформяне на крайната текуща оценка.
3.3.3. За практическо запознаване на студентите с мерките за мониторинг и опазване на околната среда се организира посещение на пунт за мониторинг и ТЕЦ или промишлен обект, за което са предвидени 15 часа от извънаудиторната заетост.


4. Литература
4.1. Основна
1. Вълчев М., Иванов И. Охрана на труда и околната среда .С., Техника, 1984.
2. Макавеев Х., Д.Табаков, И.Иванов. Проблеми на инженерната екология, ВМЕИ, 1994.
3. Скалкин Ф. и др. Энергетика и окружающая среда. Энергоиздат, 1981.
4. Kenneth Wark, Cecil Warner. Air pollution. Its origin and control. IEP, 1980.
5. Охрана окружающей среды. под ред. С. Белова. М. Высшая школа, 1983.
6. Приборы контроля окружающей среды, под ред. В. Манойлова.М. Атомиздат, 1980.

4.2. Допълнителна
1. Карвовский Г. Электрооборудование и окружающая среда, М. Энергоатомиздат, 1984.
2. Кох П. Климат и надеждност машин, М. Машиностроение, 1981.
3. Абрамов В. Хомяков М. Эксплуатации изоляторов ВН, М. Энергия.
4. La mesure en continu des emissions de polluants a l’atmosphere. CETIM. 1990-97.
5. Иванов И., Ръководство за упражнения по техническа безопасност, ТУ-София, Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2001.