научна дисциплина
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: гл. ас. Десислав Тодоров
Водещ семинарни упражнения: гл. ас. Десислав Тодоров


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина " Управление на Електрически Разпределителни Уредби"
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър -инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план:

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1.5
Курсова работа седмично - 1
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи, общите методи, техническите средства и електрическите схеми за управление на разпределителни уредби. За целта се разглеждат основите на управлението, функционалните подсистеми за управление, дистанционното управление на комутационни апарати и изпълнението на вторичните схеми. Изучават се системите за получаване и средствата за визуализация на оперативна информация пряко до обекта и в командните зали.
Семинарните упражнения спомагат за задълбочаването на придобитите теоретични знания по управление на разпределителни уредби.
Курсовата работа дава възможност за творческо прилагане на получените умения за решаване на конкретни практически проблеми по управление на разпределителни уредби. Застъпено е използването на САПР.
Учебната дисциплина се базира на изучените до сега дисциплини: Електрическа част на електрически и подстанции, Електрически мрежи и системи, Релейна защита и др. В процеса на провеждането му се използват съвременни средства за обучение – CAD системи и мултимедийни средства за онагледяване на лекционния материал.

Целите на изучаването на дисциплината са:
- да запознае студентите с проблемите на управлението на електрическите разпределителни уредби като цяло;
- да ги запознае със съвременни и въведени в експлоатация технически средства за изграждане на системите за вторична комутация;
- да се запознаят с особеностите на цифрови автоматични системи за конкретната област на приложение;
- да ги запознае със съвременни програмни продукти за проектиране, като се изградят трайни умения за творческото им прилагане при изграждане на вторичните схеми;
- да се изгради подход за съвместно използване на знания и средства от различни теоретични дисциплини при решаването на инженерни задачи;
- студентите да се научат да ползват специфични литературни източници.

Постигането на тези цели ще позволи на студентите да участват в проекти за разработване и експлоатация на системи за дистанционно управление.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Хинков Д., Дистанционно управление на електрически централи, С., ТУ, 1991.
3.1.2. Хинков Д., Проектиране на електрически централи и подстанции, С., Техника, 1980
3.2. Допълнителна
3.2.1. Хинков Д.,Ръководство за проектиране на електрически централи, С., Техника, 1977
3.2.2. Правилник за устройство на електрически уредби, С., Техника, 1980
3.2.3. Help’s for AutoCAD 14, AutoCAD 2000; EcoDial; Schema, CorelDraw 9 и др.