научна дисциплина
СИСТЕМИ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Ангел Белчев ЦОЛОВ
Водещ семинарни упражнения: а


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 10 “Системи за диспечерско управление”
за образователно-квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 1.5
Семинарни упражнения седмично - 1.5
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Курсова работа - 1
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация
Дисциплината има за цел да даде основни познания на студентите по въпросите на структурата на диспечерското управление на е.е.с. и техническите средства за реализиране на това управление. Дават се основни сведения от теорията на информацията. Разглеждат се принципите за събиране и пренасяне на информацията. Изучават се системите за обработка на оперативна информация. Обхванати са и средствата за визуализация на информацията, обработвана в диспечерските пунктове. Разглеждат се и системите за управление на потребители на енергия с комунално-битов характер.
В лабораторните упражнение студентите добиват знания и умения при изследването на устройства и възли на системи за пренасяне и обработка на оперативна информация.
В курсовата работа по индивидуално задание при зададено териториално разположение на енергийни обекти /електрически централи и електрически подстанции/ се разработва система за обмен на оперативна информация между тези обекти и диспечерски пункт.
Курсът се базира на познанията от дисциплините "Електроизмервателна техника". "Електроника", "Цифрова и микропроцесорна техника", "Автоматизация на ел. енергийните системи". В процеса на провеждането му се използват съвременни средства за обучение – симулационни модели, системи за развитие и CAD системи, цифрови лабораторни модели и мултимедийни средства за онагледяване на лекционния материал.

Целите на изучаването на дисциплината са:
- да запознае студентите с проблемите на управлението на е.е.с. като цяло;
- да ги запознае със съвременни технически средства за събиране, пренасяне и изобразяване на информация за целите на диспечерското управление на е.е.с.;
- да се запознаят с особеностите на цифрови автоматични системи за управление и комуникация при използването им в системите за диспечерско управление на е.е.с.;
- да ги запознае със съвременни програмни продукти за проектиране на елементи от и изследване на диспечерски системи, като се изградят трайни умения за творческото им прилагане;
- да се изгради подход за съвместно използване на знания и средства от различни теоретични дисциплини при решаването на инженерни задачи;
- студентите да се научат да ползват специфични литературни източници.

Постигането на тези цели ще позволи на студентите да участват в проекти за разработване и експлоатация на съвременни системи за диспечерско управление.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия, индивидуални или групови консултации с преподавателите и задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Нанчев С.Н., К.М.Захаринов, Телемеханика и диспечерско управление, "Техника". С . 1979.Ш
3.1.2. Розанов М.Н.и др., Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими системами, "Наука", Новосибирск, 1986.
3.1.3. Самсонов B.C., Автоматизированные системы управления в Энергетике. "Высшая школа", 1990.

3.2.Допълнителна
3.2.1. Тутевич В.Н., Телемеханика, "Энергия", М., 1987.
3.2.2. Станчев В., Е.Бакърджиев, Микропроцесорна система СМ600. "Техника", С. 1986.
3.2.3. Конов К., Л.М. Голденберг, Устройства за цифрова обработка на сигнали, Техника, С. 1988
3.2.4. Каракехайов З., К.С. Кирстен, Проектиране на вградени микрокомпютърни системи с микроконтролери, PENSOFT, 2000
3.2.5. Ямпольсий Э.М., Вариационные принципы согласования сигналов с каналом связи, М., Радио и Связь, 1987
3.2.6. Microcontrollers Development tools, Motorola, 1998…
3.2.6. …актуални за текущата тематика Internet website’s.