научна дисциплина
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И ПОДСТАНЦИИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: гл. ас. Десислав Тодоров
Водещ семинарни упражнения: гл. ас. Десислав Тодоров


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 50 “Проектиране на електрически централи и подстанции ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Kурсов проект -1
Форма на контрол - Текуща оценка

2. Анотация

Цел на учебната дисциплина е да запознава студентите с теоретичните въпроси и практичните проблеми по проектиране на ел. уредби на ел. централи и подстанции.
Теоретичният материал обхваща основи на проектирането (общи принципи и методи, избор на ел. схеми (главни и за собствени нужди) на ел. централи и подстанции и проектиране на открити, закрити и комплектни разпределителни уредби.
Семинарните упражнения спомагат за задълбочаване и практическа насоченост на придобитите теоретични знания.
Курсовият проект дава възможност за овладяване и творческо прилагане на теоретичните и практични умения за решаване на конкретните проектански проблеми.
Учебната дисциплина се базира на изучените до сега специални дисциплини "Електрическа част на електрически централи", "Къси съединения", "Електрически мрежи и системи " и др.
В рамките на самостоятелната подготовка и на основание на конкретни препоръки от преподавателя студентите задълбочават подготовката си чрез запознаване с реални проектантски решения и каталожни материали.


3. ЛИТЕРАТУРА
3.1. Основна

3.1.1. Хинков,Д.И.,Проектиране на електрически разпределителни уредби, С., ТУ, 1994 ,ВМЕИ"Ленин", 1986
3.1.2. Хинков,Д.И.,Ръководство по проектиране на електрически разпределителни уредби, С., ВМЕИ"Ленин", 1987

3.2. Допълнителна
3.2.1. Правилник за устройство на електрически уредби, С., Техника, 1980г.