научна дисциплина
ИЗПИТВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Петър Наков
Водещ семинарни упражнения: гл. ас. Десислав Тодоров

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 53 “Изпитвания на електрически съоръжения ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

Целта на дисциплината е завършващите следването си студенти да получат заключителни познания и практически умения по технически и нормативни изисквания за изпитване на електрическите съоръжения в централи и подстанции при експлоатационни условия, както и апаратурата, използувана при тези изпитвания. Разглеждат се изпитванията на силови трансформатори и автотрансформатори, комутационни апарати за високо напрежение, измервателни трансформатори, акумулаторни батерии, изолатори, заземителни съоръжения и др., а също така методите и техническата реализация на аналогова и цифрова измервателна апаратура за тези изпитвания. Изучават се специализирани апарати, методи и схеми за провеждане на изпитванията при първоначално пускане, експлоатация и профилактика на съоръженията.
Получените знания са преход от теоретичните дисциплини към практическа работа в електрически централи и подстанции, пускови лаборатории, монтажни организации и други електроенергийни обекти, както и самостоятелно да придобиват.нови знания в областта на изпитванията на електрическите съоръжения.
Усвояването на знанията се достига чрез предвидените форми на аудиторна занятия, и индивидуални и групови консултации, както и чрез задълбочена самостоятелна работа.

3. Литература
3.1. Основна
3.1.1. Правилник за устройство на електрическите уредби, С., Техника, 1980
3.1.2. Правилник за техническа експлоатация на електрическите централи и подстанции, С., Техника, 1980
3.1.3.Справочник на енергетика, том 10, Под общата редакция на С.Стоянов, АВС, Техника, С., 2002
3.1.4. Справочник на енергетика, том 11, Под общата редакция на С.Стоянов, АВС, Техника, С., 2002

3.2. Допълнителна
3.2.1.Наредба за техническа експлоатация на електрообзавеждането, ДВ брой 50 от 20 юни 2000 г.
3.2.2. Под ред. Дорофсюка А.С., А.П. Хегумяна, Справочник по наладке электроустановок, М., Энергия, 1977
3.2.3. Под ред. Васильева А.А., Электрическия часть станции и подстанции, М., Энергия, 1980
3.2.4. Трачик В., Дискретые устройства автоматики, М., Энергия, 1978
3.2.5. Гинзбург С.А., И.Я.Лехтман, В.С.Малов, Основы автоматики и телемеханики, М., Энергия, 1968
3.2.6. Галахова О.П., Е.Д.Колтик, С.А.Кравченко, Основы фазометрии, Л., Энергия, 1976