научна дисциплина
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И ПОДСТАНЦИИ

 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Красимир Иванов БОЕВ
Водещ упражнения: гл. ас. Десислав Тодоров, ас. Татяна Радева
 


УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплина № 39 “Електрическа част на електрически централи подстанции ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 3
Семинарни упражнения седмично - 1
Лабораторни упражнения седмично - 1.5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

Целта на учебната програма е да запознава студентите с теоретичните въпроси и практичните проблеми на електрическите уредби в електрическите централи и подстанции: технологични особености, избор на електрически съоръжения, главни електрически схеми, собствени нужди, разпределителни уредби, системи за управление и компановки.
Семинарните и лабораторните упражнения спомагат за задълбочаване и практическа насоченост на придобитите теоретични знания.
Курсовият проект дава възможност за овладяване и прилагане на теоретичните и практични умения за решаване на проектантските проблеми.
Учебната дисциплина е основна за специалността и се базира на изучените теоретични и обшотехнически дисциплини. Тя ще послужи при овладяване на специализиращите учебни дисциплини.
В рамките на извън аудиторната подготовка студентите ще работят самостоятелно с графичен, табличен и каталожен материал по предвидените в конспекта въпроси, които ще затвърдят получените знания чрез физическо запознаване с материалната част на електрическите централи и подстанции.

3. Литература
3. 1. Основна
3.1.1 Етърски, С., И. Електрическа част на електрически централи. С., Тех-ника, 1994.
3.1.2.Овчаров А.Х., А.Х.Крумов, Л.Т.Петканчин, Ръководство за лабораторни упражнения по ел. част на електрически централи, ТУ, 1994
3.1.3. Хинков, Д., И. Проектиране на електрически РУ. ТУ, 1994 (1986).
3.1.4.Боев Кр., А.Овчаров, А.Крумов, Е.Димитрова, ръководство за курсовпроект по електрически подстанции, С., Сиела, 2001

3.2. Допълнителна
3.2.1. Под редакцей А.А. Васильева. Електрическая часть електростанций и подстанций. М., Енергоатомиздат, 1990 /1980/
3.2.2. Под редакцей С.В. Усова. Електрическая часть електростанций. Л., Енергаотамиздат, 1987 /1977/
3.2.3.Правилник за устройство на електрическите уредби, С., Техника, 1982

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Бланки за лабораторни упражнения:

лаб. упр. №1 лаб. упр. №2 лаб. упр. №3 лаб.упр. №4
лаб. упр. №5 лаб. упр. №6 лаб. упр. №7 лаб.упр. №8