научна дисциплина
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Красимир Иванов БОЕВ
Водещ семинарни упражнения:

УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 52 “Електроенергетика ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електротехника”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 3
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

В дисциплината “Електроенергетика” се изучават основни въпроси в областта на електрическите мрежи, централи и подстанции, включително преходни процеси , релейна защита и автоматизация в ЕЕС. Тези въпроси се разработват с помощта на придобити вече познания по физика, математика, теоретична електротехника, електротехнически материали, електрически измервания, техника на високите напрежения, електрически машини и апарати. Целта е студентите от специалността "ЕТ" да знаят в достатъчен обем с приложна насоченост принципите, начините, съоръженията за произвеждане, пренасяне, разпределение и използване на електрическата енергия и нейното преобразуване в други видове енергии. В резултат електроинженерът със специалност “Електротехника”, висше образование с образователно квалификационна степен “бакалавър” ще изпълнява, организира и ръководи работи в областта на производството, разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия, както и ще умее да обучава изпълнителски кадри в тези области.
Усвояването на знанията се постига чрез предвидените форми на аудиторни занятия индивидуални и групови консултации, разработване на курсова работа, както и чрез задълбочена самостоятелна подготовка.

3. Литература

3.1. Основна
3.1.1. Христов К., П.Влъчков, З.Лазаров, Н.Аврамов, Електрически мрежи и централи, Техника, С., 1968
3.1.2. Генов Л., Електроенергетика, Техника, С., 1985
3.1.3. Боев К., Ръководство по електроенергетика, Печатна база на ТУ, С., 1993
3.1.4.Боев Кр., Ал. Овчаров, А. Крумов , Е. Димитрова, Ръководство за курсов проект по електрически подстанции, С., Сиела, 2001

3.2. Допълнителна
3.2.1. Етърски Ст.И., Електрическа част на електрически централи и подстанции, Техника, С., 1994
3.2.2. Нотов П., Преходни процеси в електроснабдителните системи, Техника, С., 1975
3.2.3. Аврамов Н., Основи на релейната защита, Техника, С., 1984
3.2.4. Неклепаев Б., Электрическая часть электростанции, Энергия, М., 1976