научна дисциплина
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции: доц. д-р инж. Димо Стоилов
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 5 “Развитие на електроенергийните системи ”
за образователно-квалификационна степен: “магистър”
професионална квалификация “магистър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 1,5
Семинарни упражнения седмично - 1,5
Курсова работа - 1
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

Учебната дисциплина “Развитие на електроенергийните системи” има за цел да даде на студентите основни поятия, познания и практическа подготовка по въпросите на перспективното проектиране на системообразуващите електрически мрежи и на електрическите мрежи с локално значение. Тези знания и практически опит ще са необходими на бъдещите инженери специалисти по електроенергетика за познаване на тези проблеми, независимо в кои звена на ЕЕС ще работят. В дисциплината са обхванати по-подробно въпросите за перпективно планиране и проектиране на системообразуващата електрическа мрежа.
Семинарните и лабораторни упражнения са илюстрация и доразвитие на познанията придобити в лекционния материал и се разработват с реални или близки до реалните данни за ЕЕС на Р. България.
Курсовата работа се разработва с индивидуални данни за всеки студент базирани на схемата ирежима на работа на ЕЕС в момента и сценарии за развитие на потреблението и генериращите източници в 10 годишна перспектива.
Обучението по дисциплината е базирано на познанията по основните дисциплини в V, VІ, VІІ и VІІI семестри от образователната степен бакалавър и представлява специализирана надстройка по въпросите на перспективното развитие на ЕЕС и елекртическите мрежи с локално значение.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

3.А. ЛЕКЦИИ

3.1.1. Методология на задачите за развитие на системообразуващите електрически мрежи. 1 час

3.1.2. Етапи и задачи на перспективното проектиране на системообразуващите електрически мрежи. 2 часа
3.13. Подготовка на информация за оптимизация на развитието на електрическите мрежи. 1 час

3.1.4. Методи за съставяне на еквивалентни изчислителни схеми за оптимално развитие на електрическите мрежи. 1 час

3.1.5. Икономическа ефективност на вариантите за развитие при детерминирана постановка на задачата. 1 час

3.1.6. Показатели за функциониране на ЕЕС при оптимизация на развитието на електрическите мрежи. 2 часа

3.1.7. Оценка на вариантите за развитие с ценка нееднозначността на изходната информация. 1 час

3.1.8. Модели за оптимално развитие на електрическата мрежа в динамическата постановка на задачата. 2.5 часа

3.1.9. Приложение на динамическото програмиране за оптимизация на развитието на електрическите мрежи: 4 часа

- Основни понятия;
- Метод на търсене на оптималните изходни състояния;
- Обосновано ограничение на оптималните изходни състояния;
- Методи за решение на задачите за динамична оптимизация.

3.1.10. Анализ на работните режими при перспективно развитие на системообразуващата електрическа мрежа: 2 часа
- Характеристика на решаваните задачи;
- Методи за моделиране на оптимално потокоразпределение.

3.1.11. Технико-икономически анализи при проектиране на междусистемни електрически връзки. 2 часа

3.1.12. Особености при перспективно развитие на разпределителните електрически мрежи: 3 часа
- Особености в структурата на целевата функция;
- Оценка на ограниченията по загуба на напрежение;
- Оценка на нарушенията по претоварване на електропроводите и
трансформаторите.

3.2. СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

3.2.1. Оценка на технико-икономическите показатели на режимите на работа на еквивалентна схема на системообразуващата електрическа мрежа на Р. България.
4 часа

3.2.2. Определяне на технико-икономическите показатели на основните електроенергийни съоръжения – системни подстанции, електропроводи 400 KV, VAR - компенсатори. 4 часа
3.2.3. Определяне на технико-икономическите показатели на основните съоръжения в разпределителните електрически мрежи. 3 часа

3.2.4. Икономическа оценка на разработените три схемни варианта за присъединяване на нова ЕЦ, захранване на три нови товарови макровъзела в ЕЕС на Р. България и една междусистемна връзка. 4 часа


3.3. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

3.3.1. Разработка на три схемни варианта за присъединяване на нова ЕЦ, захранване на три нови товарови макровъзела в ЕЕС на Р. България и една междусистемна връзка по индивидуални задания. 4 часа

3.3.2. Подробен технически анализ на разработените варианти с оценка на сигурността на схемата в характерни режими. 6 часа

3.3.3. Избор на компенсиращи и регулиращи устройства по вид, място и режими на работа. 5 часа
3.4. КУРСОВА РАБОТА

3.Г.1. Моделиране на схемата и зимния режим на работа на електрическата мрежа 400 KV и част от мрежата 220 KV.
3.Г.2. Моделиране на товарите и генериращите източници за перспективния период.
3.Г.3. Разработка на три схемни варианта за развитие на системообразуващата мрежа с осигуряване на физическата реализируемост на режима й на работа.
3.Г.4. Корекция на разработените варианти за обезпечаване сигурността на работа на ЕЕС при характерни аварийни режими.

3.5. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА

Разработка на индивидуални реферати по тематиката на курса с използуване на чуждоезикови литературни източници.


4. ЛИТЕРАТУРА.

4.1. Салливан Р., Проектирования развития электро-энергетических систем, М., Энергоиздат, 1982
4.2. Гольденберг Ф.Д., и др. Модели для анализа перспективных режимов и надеждности энергосистем, Кишинев, 1988
4.3. Дале В.А., З.П. Кришан, О.Г. Паегле, Динамическая оптимизация развития електрических сетей, Рига, Зинатне, 1990
4.4. Шнелль Р.В., П.В. Воропаев, Автоматизированное проектирование электрических систем с разпределенними параметрами, Воронеж, 1977