научна дисциплина
РЕЖИМИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекции:
доц. д-р инж. Марин Николов БОЦОВ
Водещ семинарни упражнения:


УЧЕБНА ПРОГРАМА:
по дисциплина № 52 “Режими на електроенергийните системи ”
за образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
професионална квалификация “бакалавър-инженер”
по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”
Катедра: “Електроенергетика”

1. Извадка от учебния план :

Лекции седмично - 2
Семинарни упражнения седмично - 1
Лабораторни упражнения седмично - 1
Форма на контрол - Изпит

2. Анотация

Учебната дисциплина “Режими на електроенергийните системи” има за цел да даде на студентите теоретични и практическа познания по характерни режими на работа на ЕЕС, по методите за предварителното им планиране, а така също по принципите и технологията на управлението им.
Разгледани са принципите на работа и управление на мощни полупроводникови устройства за управление на режимите на ЕЕС.
Разгледани са и въпросите за изискванията към обединените ЕЕС и режимите им на работа. Предвидени са въпроси от развитието на ЕЕС.
Семинарните и лабораторни упражнения са илюстрация и доразвитие на познанията придобити в лекционния материал.
Обучението по дисциплината е базирано на познанията по основните дисциплини в V, VІ и VІІ семестър и представлява специализирана надстройка по въпросите на режимите на ЕЕС.
В извънаудиторната подготовка студентите ще разширят и задълбочат познанията си по определени теми или проблеми от режимите на работа на ЕЕС.


3. Литература.

3.1. Основна
3.1.1. Янев К.И., Режими на електроенергийните системи, ТУ-София, 1999
3.1.2. Под. ред. Венкова В.А., Электрические системы т. 3, 4 и 7, Москва, Вышая школа, 1973 – 85
3.1.3. Гамм А.З. и др., Оценивание состояния в электроенергетике, Москва, Наука, 1983
3.1.4. Под. ред. Карташева И.И., Статические компенсаторы реактивной мощности в электрических системах, Москва, Энергоатомиздат, 1990

3.2. Допълнителна
3.2.1. Под. ред. Савалова С.А., Автоматизация , управления энергообединениями, Москва, Энергия, 1979
3.2.2. Брацславскиий С.Х. и др., Специаьные расчеты электропередач сверхвысокого напряжения , Москва, Энергоатомиздат, 1985
3.2.3. Горнштейн В.М., Методы оптимизиции режимов энергосистем, Москва, Энергия, 1981