СПИСЪК ОТ ПУБЛИКАЦИИ НА доц. д-р ДИМО СТОИЛОВ

(след 2002 г.)

 

1.      Стоилов Д. Г., Дисертация, представена за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, на тема: Оптимизиране режима на ЕЕС по активна мощност, ТУ-София, 2002 г.

2.      Стоилов Д. Г., Алгоритми за икономично разпределяне на разполагаемата енергия от ВЕЦ, прилагани в процедурите за оптимизация на активната мощност, Енергиен форум’2002, Варна, юни 2002г., Сборник доклади том I, стр. 485-491.   

3.      Stoilov D. G., Ianev K. I., Generation Planning in the Bulgarian Power System under Current Market Restructuring – Method and Results, Proceedings of the MedPower’2002 International Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Athens, Greece, November 2002.  

4.      Стоилов Д. Г., Оптимално разпределяне на планираните престои на кондензационните агрегати, Енергиен форум’2004, Варна, юни 2004г., Сборник доклади том II, стр. 245-250.  

5.      Tinoco M., Barbeau S., Montoya F., Stoilov D., Use of Opportunity Cost of Hydro for Regulated Prices in the Balancing Mechanism: A Case Study for Bulgaria, Proceedings of the 4-th Balkan Power Conference, Saraevo, Bosnia and Herzegovina, May 2004, стр. 15-20.   

6.      Стоилов Д. Г., Процедура за оптимално разпределяне на планираните престои на кондензационните агрегати, Списание Енергетика, брой 5, Август-Септември 2004г., стр. 16-23.    

7.      Стоилов Д. Г., Янев К. И., Оптимизация на активните мощности в условията на либерализиран пазар на електроенергия: Част IПазарни модели, Списание Енергетика, брой 1, стр. 27-32, брой 2-3, стр. 36-44, 2006г.   

8.      Стоилов Д. Г., Янев К. И., Оптимизация на активните мощности в условията на либерализиран пазар на електроенергия: Част IIЗадачи на системния оператор, Списание Енергетика, брой 4, 2006г., стр. 31-40.   

9.      Stoilov D., Stoilov G., Inter-Transmission Compensation: Part I – An Open Issue, Proceedings of the 6-th Balkan Power Conference, Ohrid, Republic of Macedonia, May 2006.    

10.  Stoilov D., Stoilov G., Inter-Transmission Compensation: Part II - Network Use And Loss Assessment Method, Proceedings of the 6-th Balkan Power Conference, Ohrid, Republic of Macedonia, May 2006.   

11.  Стоилов Д. Г., Янев К. И., Oптимизация на активните мощности в условията на либерализиран пазар на електроенергия: Част III – Задачи на пазарните участници, Списание Енергетика, брой 6, 2006г., стр. 15-18.   

12.  Стоилов Д. Г., Справедливо разпределяне на разходите за спомагателни и системни услуги при освободен пазар на електроенергия, Списание Енергетика, брой 7, 2006г., стр. 20-25.  

13.  Стоилов Д. Г., Справедливо разпределяне на разходите от преференциални цени за зелена електроенергия между крайните потребители при освободен пазар на електроенергия, Списание Енергетика, брой 8, 2006г., стр. 13-19.

14.  Стоилов Д. Г., Метод за равновесно заплащане ползването на електропреносната мрежа от национални и задгранични ползватели, Списание Енергетика, брой 4, 2007г., стр. 21-27.

     15. Стоилов Д., Ваковски Д., Алгоритми за оптимално разместване на планираните престои на агрегатите от КЕЦ в условия на дефицит, Енергиен форум2007, Варна, юни 2007г., Сборник доклади том II, стр. 221-226.

обратно към биографията на доц. д-р Д. Стоилов...

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории